Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/106/13 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 sut. 2 pkt.15 i art.40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala, się co następuje :

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności rodzaje i ilość oraz częstotliwość odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadmi komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości,

2) selektywnie zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło - w każdej ilości.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera sie następujące odpady komunalne: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie a także akumulatory i opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, meble i odpady wielogabarytowe.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej będą odbierane z częstotliwością:

1) odpady komunalne zmieszane - dwa razy w miesiącu.

2) odpady selektywne - raz w miesiącu.

§ 5. 1. Punkt selektywy zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje w miejscowości Mały Płock.

2. Informacje o funkcjonowaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małym Płocku.

3. Właściciele nieruchomości na własny rachunek koszt dostarczają do punktu selektwynej zbiórki odpadów komunalnych, odpady komunalne określone w § 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe