Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/108/13 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mały Płock

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567) oraz art.7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391,poz. 951) uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mały Płock w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/108/13
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 12 lutego 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mały Płock

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Mały Płock powinien:

1. złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zwierający dane i wymaganedokumenty określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach.

2. przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności.

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

b) pojazdy powinny spełniać wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku zmiany przepisów, pojazdy mają spełniać wymogi określone w aktualnych przepisach prawa,

c) pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego podczas opróżniania zbiorników.

2) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno - biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu i zatrudnionych pracowników oraz spełniające wymagania wynikającez przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwai higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

b) baza powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, a miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być utwardzone.

c) baza powinna posiadać zaplecze techniczne w celu realizacji we własnym zakresie prac naprawczych, konserwacji i remontów pojazdów, a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami postępować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

§ 3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1) utrzymanie pojazdów i urządzeń służących do świadczenia usług w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich mycie po zakończeniu pracy,

2) natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń z miejsca załadunku lub trasy przejazdu,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych tak aby nie powodować zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, zanieczyszczenia trasy wywozu oraz nadmiernego hałasu,

4) usługi powinny być świadczone w taki sposób, aby zapobiec wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżnienia.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe