Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3.

§ 3. 1. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych wynosi 15 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny bez wydzielania frakcji biodegradowalnej (odpadów tzw. zielonych), wynosi 10 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

3. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z wydzieleniem frakcji biodegradowalnej lub gromadzeniem frakcji biodegradowalnej na nieruchomości w kompostowniku bądź na pryzmie kompostowej wynosi 8zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe