Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/278/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: \dz.u. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 372, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 576) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.poz. 391) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., Nr 152, poz. 897) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Sokółka lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 - 100 Sokólka, w godzinach pracy Urzędu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie dnia 1 lipca 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe