Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/297/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagiospodarowania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: \dz.u. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 372, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 576) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.poz. 391) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od wlaściciela nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od wlaściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych;

4) sposób zagospodarowania odpadow komunalnych.

§ 2. Odpady komunalne beda odbierane od wlascicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane odpady surowcowe bez szkła (papier, tektura, tworzywa sztuczne i metale),

3) selektywnie zbierane szkło opakowaniowe,

4) odpady zielone,

5) odpady wielkogabarytowe,

6) odpady biodegradowalne.

§ 3. Częstotliowść odbierania odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości określa Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadow komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości określa Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/297/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

Lp

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

1

Zmieszane

Co dwa tygodnie

2

Selektywnie zbierane odpady surowcowe bez szkła (papier, tektura, tworzywa sztuczne i metale)

Raz w miesiącu

3

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe

Raz w miesiącu

4

Odpady zielone

Co dwa tygodnie

5

Odpady wielkogabarytowe

Dwa razy w roku tj. przed sezonem letnim i zimowym oraz własnym staraniem nieodpłatnie do PSZOK

6

Odpady biodegradowalne

Co dwa tygodnie

7

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy w roku oraz własnym staraniem nieodpłatnie do PSZOK

8

Opony

Dwa razy w roku tj. przed sezonem letnim i zimowym oraz własnym staraniem nieodpłatnie do PSZOK

9

Zużyte baterie i akumulatory

Dwa razy w roku oraz własnym staraniem nieodpłatnie do PSZOK

10

Popioły

Raz w miesiącu w sezonie grzewczym

11

Przeterminowane leki

We własnym zakresie do aptek i PSZOK

Lp

Zabudowa wielorodzinna

Rodzaj odpadów

Czestotliwość odbierania odpadów komunalnych

1

Zmieszane

Dwa razy w tygodniu

2

Selektywnie zbierane odpady surowcowe bez szkła (papier, tektura, tworzywa sztuczne i metale)

Co dwa tygodnie

3

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe

Co dwa tygodnie

4

Odpady zielone

Raz w tygodniu

5

Odpady wielkogabarytowe

Dwa razy w roku tj. przed sezonem letnim i zimowym oraz własnym staraniem do PSZOK

6

Odpady biodegradowalne

Raz w tygodniu

7

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy w roku oraz własnym staraniem do PSZOK

8

Opony

Dwa razy w roku oraz własnym staraniem do PSZOK

9

Zużyte baterie i akumulatory

Dwa razy w roku oraz własnym staraniem do PSZOK

10

Popioły

Raz w miesiącu w sezonie grzewczym

11

Przeterminowane leki

We własnym zakresie do aptek i do PSZOK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/297/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Lp

Rodzaj odpadów

Sposób świadczenia usług przez PSZOK

1

Odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwach domowych

Bezpłatenie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

2

Zepsuty, zurzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

3

Odpady budowlane

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

4

Odpady wielkogabarytowe

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

5

Opony

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

6

Zużyte baterie i akumulatory

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK

7

Przeterminowane leki

Bezpłatnie odbierane w istniejącym/ch/ na terenie Sokółki PSZOK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/297/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości

Lp

Rodzaj odpadów

Procesy odzysku

Procesy unieszkodliwiania

1

Zmieszane

R1, R15

D1, D10

2

Biodegradowalne

R1, R3, R10

D1, D10

3

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10

4

Wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D1, D10

5

Metal

R4, R5

-

6

Szkło

R5, R14, R15

-

7

Tekstylia

R5, R14, R15

D10

8

Papier

R1, R3, R14, R15

D10

9

Zielone

R1, R3, R10

D1, D10

10

Wielkogabarytowe

R1, R5, R15

D1, D10

11

Opony

R5

-

12

Zużyty sprzęt elektryczny i elektron.

R5, R14, R15

-

13

Baterie, akumulatory

R6

D5, D16

14

Chemikalia

R2, R6

D5, D16

15

Przeterminowane leki

R1

D10

Oznaczenie procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe