Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Bielsk Podlaski w zakresie nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

Gminą Miejską Hajnówka siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543 00 10 446, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Hajnówki Jerzego Siraka, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym",

a

Gminą Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski Raisę Rajecką, zwaną w dalszej części porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/119/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty
i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bielsk Podlaski Nr XXIII/128/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na uczestnictwie uczniów, będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski, w nauce religii prowadzonej przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Hajnówce, Przekazujący powierza Przejmującemu, począwszy od dnia 1 grudnia 2012 r., realizację zadań związanych z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk Podlaski w nauce religii prowadzonej przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Hajnówce w Punkcie Katechetycznym funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Kościoła Chrześcijan Baptystów do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów
i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk Podlaski, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia w/w religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości w/w kosztów.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec roku szkolnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przekazujący: Przejmujący:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe