Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4/28/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 6.706 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 6.706 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54.036.885 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.295.125 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.741.760 zł.,

2) plan wydatków ogółem 54.929.131 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.246.823 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 5.682.308 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/28/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

przed zmianą

520 000

480 000

40 000

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 200

3 200

0

po zmianach

523 200

483 200

40 000

71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

200

200

0

po zmianach

200

200

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

200

200

0

po zmianach

200

200

0

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

przed zmianą

520 000

480 000

40 000

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

523 000

483 000

40 000

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

3 000

3 000

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

877 732

877 732

0

zmniejszenie

-6 706

-6 706

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

871 026

871 026

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

877 732

877 732

0

zmniejszenie

-6 706

-6 706

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

871 026

871 026

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

877 732

877 732

0

zmniejszenie

-6 706

-6 706

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

871 026

871 026

0

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 537 449

5 537 449

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 506

3 506

0

po zmianach

5 540 955

5 540 955

0

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

przed zmianą

553 108

553 108

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 506

3 506

0

po zmianach

556 614

556 614

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

19 660

19 660

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 300

3 300

0

po zmianach

22 960

22 960

0

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

1 300

1 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

206

206

0

po zmianach

1 506

1 506

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 872 831

40 190 523

5 682 308

zmniejszenie

-6 706

-6 706

0

zwiększenie

6 706

6 706

0

po zmianach

45 872 831

40 190 523

5 682 308

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

9 056 300

9 056 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

9 056 300

9 056 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

54 929 131

49 246 823

5 682 308

zmniejszenie

-6 706

-6 706

0

zwiększenie

6 706

6 706

0

po zmianach

54 929 131

49 246 823

5 682 308

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe