Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 173/2013 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.055 zł oraz zmniejszyć o kwotę 31.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 23.268.441 zł;

- bieżące - 13.217.758 zł,

- majątkowe - 10.050.683 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 25.268.441 zł;

- bieżące - 12.003.505 zł,

- majątkowe - 13.264.936 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym zzaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 525 136,00

0,00

1 525 136,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 325 136,00

0,00

1 325 136,00

4270

Zakup usług remontowych

200 000,00

- 7 046,00

192 954,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

934 578,00

7 046,00

941 624,00

758

Różne rozliczenia

75 000,00

- 20 656,00

54 344,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

75 000,00

- 20 656,00

54 344,00

4810

Rezerwy

75 000,00

- 20 656,00

54 344,00

801

Oświata i wychowanie

4 488 613,00

0,00

4 488 613,00

80101

Szkoły podstawowe

2 400 000,00

456,00

2 400 456,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 434 214,00

750,00

1 434 964,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

115 155,00

- 294,00

114 861,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

377 821,00

- 148,00

377 673,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 552,00

- 148,00

19 404,00

80104

Przedszkola

51 333,00

- 452,00

50 881,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 769,00

- 452,00

2 317,00

80110

Gimnazja

1 110 031,00

231,00

1 110 262,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

63 446,00

231,00

63 677,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

154 917,00

- 87,00

154 830,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 479,00

- 87,00

8 392,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

140 901,00

20 656,00

161 557,00

85401

Świetlice szkolne

140 901,00

0,00

140 901,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94 013,00

2 372,00

96 385,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 719,00

- 2 372,00

5 347,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

20 656,00

20 656,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

20 656,00

20 656,00

Razem:

22 672 859,00

0,00

22 672 859,00

Na wydatki w kwocie 25.268.441 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.003.505 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.138.628 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.394.845 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.743.783 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 368.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.386.177 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.264.936 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 stycznia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Z ał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z zabezpieczeniem wkładu gminy na wypłatę stypendiów, zapłatę za wykonanie drogi w Zuśnie oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Filipowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe