Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/143/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 192 877 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 305 000 zł ,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 597 538 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 476 085 zł , w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27 158 584 zł ,

- dochody majątkowe w wysokości 2 317 501 ,

2) plan wydatków ogółem: 30 292 790 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 780 048 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 512 742 .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 816 705 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 700 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 116 705 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 000 000 zł .

§ 6. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj
zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody bieżące

900

90002

2710

20.000

Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Związku Gmin "Czyste Środowisko" z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej związanej z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.

Własne

OGÓŁEM
dochody bieżące

20.000

×

Dochody majątkowe

900

90095

6207

172.877

Zwiększenie dochodów z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" - refundacja poniesionych wydatków.

Własne

OGÓŁEM
dochody majątkowe

172.877

×

DOCHODY RAZEM

192.877

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie
wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

851

85153

4210

6.000

Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - środki pozostałe z rozliczenia 2012 r.

Własne

851

85153

4300

7.317

851

85154

2360

58.654

Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki pozostałe z rozliczenia 2012 r.

Własne

851

85154

4170

10.000

851

85154

4210

2.500

851

85154

4300

15.190

900

90002

4300

20.000

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej związanej z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

119.661

×

Wydatki majątkowe

010

01010

6059

305.000

Zmniejszenie wkładu własnego realizacji operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Własne

600

60014

6300

300.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w celu przebudowy mostu na przepust na rzece Czapielówka w km rob. 2+173,70 w ciągu ul.Fabrycznej w miejscowości Czarna Białostocka.

Porozumienia z jst

700

70095

6050

5.000

Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem audytu energetycznego budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w czarnej Białostockiej.

Własne

900

90095

6669

172.877

Zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu dofinansowania z budżetu państwa realizacji projektu "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" w związku ze zmianą źródła finansowania.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

305.000

477.877

×

WYDATKI RAZEM

305.000

597.538


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

2 230 303

2 174 303

662 534

A.
B.
C.

1 511 769

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa ul. Spółdzielczej

440 000

440 000

140 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa ul. Orzeszkowej

470 000

470 000

170 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Kasztanowej

650 000

650 000

550 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

70 000

70 000

70 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

700

70095

Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

60 000

60 000

60 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

754

75412

Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

18 150

18 150

18 150

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

80 000

80 000

80 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

318 700

318 700

318 700

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, admoinistracja samorządowa".

263 712

263 712

39 557

A.
B.
C.

224 155

Urząd Miejski

Ogółem

5 045 865

4 989 865

2 553 941

700 000

0

1 735 924

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 947 021

1.

Kredyty

§ 952

1 700 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 247 021

Rozchody ogółem:

2 130 316

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 122 316

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

8 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/143/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 lutego 2013 r.

Dotacje udzielane z budzetu Gminy w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 000

3

Powiat Białostocki

370 550

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

478 800

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

263 000

Razem

384 750

741 800

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014

51 000

2

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

80 554

3

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

10 600

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży

23 400

Razem

165 554

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe