Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/152/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przychody i rozchody budzetu na 2013 r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 36 421 091 zł, w tym: dochody bieżące - 29 138 099 zł, dochody majątkowe -7 282 992 zł

- plan wydatków - 36 081 033 zł, w tym: wydatki bieżące - 27 430 081 zł, wydatki majątkowe - 8 650 952 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 606 661

1.

Kredyty

§ 952

2 836 661

2.

Pożyczki

§ 952

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

-

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

770 000

Rozchody ogółem:

3 946 719

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 879 237

2.

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

594 143

3.

Spłaty pożyczek

§ 992

14 400

4.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 170 939 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 288 000

§ 963

458 939

5.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

6.

Lokaty

§ 994

-

7.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.

L.p.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedm.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmi.

Przedm.

1.

Powiat Białostocki

1 300 000

Usługi opiekuńcze

30 000

2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

732 380

Obiekty zabytkowe

10 000

3

Miasto Białystok

4 500

4

6

6

7

Suma

2 076 880

2 036 880

40 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2013 r.

Objaśnienia

Zwiększa się plan przychodów- wolnych środków o 370 000 zł

Zwiększa się plan wydatków o 370 000 zł na dotację Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1552B w miejscowości Choroszcz.

Nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zobowiązań uległa zmniejszeniu o 370 000 zł. Wprowadzone przychody w wysokości 370 000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe