Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 115/13 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 11.547.465 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 612.845 zł.

- dochody bieżące - 10.934.620 zł.

b) plan wydatków budżetowych 12.191.977 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1.946.046 zł.

- wydatki bieżące - 10.245.931 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica


inż. Jan Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 14 lutego 2013 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

746 082,00

299 459,00

299 459,00

2 000,00

297 459,00

0

0

0

0

0

446 623,00

446 623,00

0

0

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0

-2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

746 082,00

299 459,00

299 459,00

4 000,00

295 459,00

0

0

0

0

0

446 623,00

446 623,00

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

746 082,00

299 459,00

299 459,00

2 000,00

297 459,00

0

0

0

0

0

446 623,00

446 623,00

0

0

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0

-2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

746 082,00

299 459,00

299 459,00

4 000,00

295 459,00

0

0

0

0

0

446 623,00

446 623,00

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

295 459,00

295 459,00

295 459,00

0

295 459,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0

-2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

293 459,00

293 459,00

293 459,00

0

293 459,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 116 851,00

9 170 805,00

7 752 602,00

4 823 206,00

2 929 396,00

640 090,00

612 971,00

15 142,00

0

150 000,00

1 946 046,00

1 946 046,00

507 543,00

0

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0

-2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

11 116 851,00

9 170 805,00

7 752 602,00

4 825 206,00

2 927 396,00

640 090,00

612 971,00

15 142,00

0

150 000,00

1 946 046,00

1 946 046,00

507 543,00

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 068 550,00

1 068 550,00

104 550,00

100 515,00

4 035,00

0

964 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 068 550,00

1 068 550,00

104 550,00

100 515,00

4 035,00

0

964 000,00

0

0

0

0

0

0

0


Uzasadnienie

- Dokonano zmiany między paragrafami w związku z bieżącymi brakami w planie wydatków na drogach - 2.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe