Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 123/13 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §9 Uchwały Nr 212/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 4.000zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 4.000zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 24.000zł., na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

5. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4,

6. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 11.413.000zł., w tym: dochody bieżące 11.039.917zł., dochody majątkowe 373.083zł., -plan wydatków ogółem wynosi 12.630.000zł., w tym: wydatki bieżące 10.265.371zł., wydatki majątkowe 2.364.629zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85295

2030

4.000

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ogółem

4.000

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85295

3110

4.000

Własne wydatki bieżące gmin finansowane z dotacji Wojewody

Ogółem

4.000

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2013 r.

REZERWA OGÓLNA - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75818

4810

24.000

Ogółem

24.000

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85219

4210

24.000

Zadanie własne. Wydatki bieżące na zakup wyposażenia dla GOPS.

Ogółem

24.000

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 15 lutego 2013r. zwiększył o kwotę 4.000zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dożywianie.

Wyżej wymienioną kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

2. Z rezerwy ogólnej należy przeznaczyć kwotę 24.000zł. na zakup mebli dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatek nie był zaplanowany w budżecie roku bieżącego, jednak dobre wykonanie budżetu za rok 2012 i związane z tym oszczędności umożliwiły obecnie jego realizację.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe