Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 134/2013 Wójta Gminy Sejny

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/107/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na rok 2013, Wójt Gminy Sejny zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000 zł.,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 35 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 130 274 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 10 023 058 zł.

- majątkowe w kwocie 107 216 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 10 977 837 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 296 510 zł.

- majątkowe w kwocie 1 681 327 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 lutego 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

861 200,00

0,00

861 200,00

85206

Wspieranie rodziny

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

85295

Pozostała działalność

90 000,00

25 000,00

115 000,00

3110

Świadczenia społeczne

90 000,00

25 000,00

115 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

784 076,00

0,00

784 076,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 500,00

10 000,00

13 500,00

4260

Zakup energii

3 000,00

10 000,00

13 000,00

90095

Pozostała działalność

439 376,00

-10 000,00

429 376,00

4430

Różne opłaty i składki

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

Razem:

9 352 308,00

0,00

9 352 308,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 625 529,00

0,00

1 625 529,00

OGÓŁEM:

10 977 837,00

0,00

10 977 837,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2013 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

10 977 837,00

1. Wydatki bieżące

9 296 510,00

1) wydatki jednostek budżetowych

7 050 913,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 219 527,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 831 386,00

2) dotacje na zadania bieżące

73 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 085 170,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 427,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

81 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 681 327,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 681 327,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 524 827,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 lutego 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 90015 na zakup energii.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe