reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/167/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211,212, 214, 215, 217,220, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726: z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.399 zł z tego:

1) Zadania własne : 217.399 zł

a) 600, rozdział 60017 § 2330 34.284 zł

b) 852, rozdział 85295 § 2030 18.000 zł

c) 921, rozdział 92109 § 6297 165.115 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.922 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4610 200 zł

2) Zadania własne : 471.722 zł

a) 550, rozdział 55095 § 4260 3.300 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4270 50.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 4300 10.000 zł

d) 600, rozdział 60017 § 4270 34.570 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4170 10.000 zł

f) 754, rozdział 75412 § 6050 53.000 zł

g) 754, rozdział 75412 § 4120 300 zł

h) 854, rozdział 85415 § 3240 1.826 zł

i) 852, rozdział 85295 § 3110 18.000 zł

j) 852, rozdział 85295 § 4300 15.000 zł

k) 900, rozdział 90015 § 4300 8.000 zł

l) 921, rozdział 92109 § 6057 165.115 zł

m) 921, rozdział 92109 § 6059 102.611 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.200 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4300 200 zł

2) Zadania własne : 15.000 zł

a) 852, rozdział 85202 § 4330 5.000 zł

b) 852, rozdział 85204 § 4330 10.000 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.589.323 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 431.872zł zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 19.675.518 zł. w tym bieżące -13 976.531 zł majątkowe-5.698.987 zł.

2) Plan wydatków ogółem 20.850.969 zł w tym bieżące -13.173.648 zł majątkowe -7.677.321 zł.

§ 9. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł

§ 10. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.658.987 zł

- sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 500.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 217.199 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego , zwiększono dochody z tytułu dotacji na "Rekultywację -remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi Rogawka -etap I o kwotę 34.284 zł

- rozszerzono zakres zadania pod nazwą " Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie" . Wniosek o dofinansowanie został złożony, wobec powyższego zwiększono o kwotę 165.115 zł dochody pochodzące z budżetu unii europejskiej

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.3111.28.2013. BŁ z dnia 15 lutego 2013roku) dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 18.000zł z przeznaczeniem na realizacje programu -"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 456.722zł i dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków na Rekultywację -remont drogi dojazdowej do gruntów wsi Rogawka -etap I o kwotę 34.570zł

- zwiększenia wydatków na zadanie pod nazwą " Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie" o kwotę 165.115 zł - środki z budżetu unii europejskiej oraz o kwotę 102.611zł - środki własne gminy

- zwiększenia wydatków na zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa garażu na samochód w OSP Kajanka o kwotę 53.000zł

- zwiększenia wydatków bieżących na rekultywację dróg gminnych o kwotę 50.000zł oraz na bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie) o kwotę 10.000zł

- zwiększenia o kwotę 1.826zł wydatków własnych na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

- wprowadzono wydatki dotyczące montażu lamp ulicznych w Słochach Annopolskich na kwotę 8.000zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu po zmian zwiekszył się i wynosi 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 500.000 zł Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama