reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281z 2012 r. poz. 567, Z 2013 R. POZ. 153), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.193,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.193,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 19.829.918,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19.765.918,00 zł,

b) dochody majątkowe - 64.000,00 zł.

2) Plan wydatków - 19.829.918,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 18.503.057,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.326.861,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/162/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lutego 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

123 985,00

- 8 600,00

115 385,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

123 985,00

- 8 600,00

115 385,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

123 985,00

- 8 600,00

115 385,00

Razem:

168 254,00

- 8 600,00

159 654,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 146 861,00

0,00

1 146 861,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 146 861,00

0,00

1 146 861,00

4300

Zakup usług pozostałych

160 000,00

- 3 207,00

156 793,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

3 207,00

3 207,00

750

Administracja publiczna

2 425 891,00

8 600,00

2 434 491,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 846 965,00

8 600,00

1 855 565,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 600,00

8 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

211 460,00

0,00

211 460,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

209 460,00

0,00

209 460,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 000,00

- 120,00

80 880,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

240,00

120,00

360,00

852

Pomoc społeczna

1 709 000,00

0,00

1 709 000,00

85204

Rodziny zastępcze

1 500,00

8 000,00

9 500,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 500,00

8 000,00

9 500,00

85295

Pozostała działalność

650 000,00

- 8 000,00

642 000,00

3110

Świadczenia społeczne

650 000,00

- 8 000,00

642 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 602,00

40 000,00

48 602,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

40 000,00

40 000,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

40 000,00

40 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

991 018,00

- 40 000,00

951 018,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

62 818,00

12 266,00

75 084,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

56 818,00

12 266,00

69 084,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

465 000,00

- 52 266,00

412 734,00

4260

Zakup energii

430 000,00

- 52 266,00

377 734,00

Razem:

17 128 585,00

8 600,00

17 137 185,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 533 079,00

0,00

2 533 079,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/162/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lutego 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w

Nazwa jednostki

1.

60014

Budowa chodnika przy ulicy Kupieckiej

100.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

60014

Remont drogi powiatowej Podostrówek-Ciemne

15.385,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

80120

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

85311

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

5.754,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

92605

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

2.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

6.

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II (administracja samorządowa)

26.015,00

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

RAZEM

159.654,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

602.000,00

92109

Ośrodek Kultury w Suchowoli

503.000,00

92116

Biblioteki

99.000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/162/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lutego 2013 r.

Objaśnienia

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 52.386,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia uczniów" o kwotę 40.000,00 zł (20% udziału środków własnych gmin),

- karę pieniężną za niedotrzymanie warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starostwa Powiatowego w Sokółce znak: OŚ 6223/38/05 z dnia 06.01.2006 r.-12.266,00 zł,

- czynsz za dzierżawę garażu na potrzeby OSP Kiersnówka - 120,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60014 "Remont drogi powiatowej Podostrówek - Ciemne" o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompleksowej centrali telefonicznej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Suchowoli. Po zmianach, w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 r.", pozycja 2 wynosi 15.385,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze wynika z konieczności opłaty kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Suchowola z pieczy zastępczej instytucjonalnej - opłata zgodna z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

W dziale 600 -Transport i łączność zmniejszono paragraf 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.207,00 zł z przeznaczeniem na paragraf 4610 - koszty postepowania sądowego z tytułu rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi Morgi, tj.: 1/2 części kosztów w postepowaniu odwoławczym od postanowień Sądu z 17 września 2012 r. Wezwanie Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 14 lutego 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama