Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23.116.2013 Rady Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885; z 2011 r. Nr 161, poz. 967; z 2012, poz. 790 uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 22.113.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23.116.2013
Rady Gminy Czyże
z dnia 26 lutego 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZYŻE

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) kryteria i tryb oraz wysokość i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli;

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Czyże,

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. l, określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. Ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.);

2. Rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.);

3. Szkołach - rozumie się przez to oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, szkołę podstawową, gimnazjum publiczne, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), a także odpowiednio zespół szkół.

Rozdział 1.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 ustawy oraz § 7 rozporządzenia.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Dla nauczycieli tworzy się odpis na dodatek motywacyjny w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy Czyże, w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

1) nauczycielom - w wysokości do 5% wynagrodzenia zasadniczego;

2) dyrektorowi szkoły - co najmniej 5% jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1. Uzyskiwanie przez uczniów (z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela) dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;

2. Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

1) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych,

3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

2) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

3) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

6. Prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7. Aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.

§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 9. 1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

1) w szkole liczącej od 10 oddziałów 450 - 700 zł.

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

§ 10. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tytułu:

1) powierzenia wychowawstwa klasy, w zależności od liczby uczniów:

a) w klasach liczących do 10 uczniów - w wysokości 45,00 zł miesięcznie,

b) w klasach liczących 11 i więcej uczniów - w wysokości 60,00 zł miesięcznie.

2) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 20,00 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły.

§ 11. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 3-4, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 12. 1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, z tytułu pracy w trudnych warunkach.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przyznaje dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraźnego oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz zastępstwa doraźnego odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastępstwa doraźnego nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1 godzin pomija się, a co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

Rozdział 6.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 15. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie Gminy Czyże tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły, z czego:

1) 80 % funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % funduszy przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowyi przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły i działalności pozaszkolnej.

4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu przynajmniej 1 roku w danej szkole.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

1) Wójt Gminy dla dyrektora szkoły,

2) dyrektor szkoły - dla nauczycieli.

6. Wniosek o nagrodę powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz podpisany przez dyrektora szkoły.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 składa się do dnia 30 września każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja, w innych przypadkach na 30 dni przed datą wręczenia.

8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko,

2) datę urodzenia, informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,

3) staż pracy pedagogicznej,

4) nazwę szkoły,

5) zajmowane stanowisko,

6) otrzymane dotychczas nagrody,

7) ocenę pracy pedagogicznej,

8) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

§ 16. 1. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę Wójta Gminy.

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

§ 17. 1. Nagroda, o której mowa w § 15 ust. 1 może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

c) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

Rozdział 7.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 18. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 14 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 21 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 28 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 35 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka,

2) dzieci (do ukończenia nauki) pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

§ 19. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego,

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt.

§ 20. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 21. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją nauczycielskich związków zawodowych.

a) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

b) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

c) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

1) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

2) w zakresie działalności pozaszkolnej i doskonalenia własnego warsztatu pracy:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,

c) kieruje zespołem samokształceniowym lub jest aktywnym jego członkiem,

d) prowadzi lekcje koleżeńskie,

e) opracowuje przykładowe materiały metodyczne;

1. Nagroda może być przyznana dyrektorom szkół i placówek, którzy również uzyskują znaczące efekty w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy szkoły,

2) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

3) dbałości o bazę szkolną,

4) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

5) osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

6) współpracy ze środowiskiem szkoły,

7) pozyskiwania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły,

8) rozwijania aktywności społecznej uczniów poprzez organizowanie współpracy ze szkołami z terenu innych miejscowości krajów Unii Europejskiej,

9) udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.

§ 22. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Wójta Gminy, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 23. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 16, w tym przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe