Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż adres zameldowania;

§ 3. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/170/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/184/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 lutego 2013 r.

PESEL/NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stawiski

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ STAWISK

ul. Plac Wolności 13/15

18 - 520 Stawiski

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? 1. Pierwsza deklaracja

? 2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. osoba fizyczna

? 2. inny podmiot

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję):

? 1. właściciel

? 2. współzałożyciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz

? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz

? 8. zarządca

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. Osoba fizyczna

Nazwisko

Pierwsze imię, imiona

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu

Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty

Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna

Nazwa skrócona:

Nr KRS/NIP

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania:

……………………………………. podstawa umocowania …..………………………………………………

……………………………………. podstawa umocowania …..………………………………………………

……………………………………. podstawa umocowania …..………………………………………………

D. 3. Adres nieruchomości na terenie Gminy Stawiski na której powstają odpady komunalne

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nr budynku

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

D.4. Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że:

Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …......… osób/osoby.

(Należy podać liczbę mieszkańców)

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę niższą*

? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą*

? Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie w ilości …..*

? Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w …… pojemnikach o pojemności …………….. l

(należy wstawić ilość i pojemność pojemnika)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Liczba osób ............................x stawka opłaty …..............…… = kwota ……......…….. zł (słownie:……………………………………………………………………………………………)

Pouczenie: *zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

Powyższą opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr:

51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach

E. Informacja o załącznikach (do niniejszej deklaracji załączono)

1. ……………………………………………………………………………………………………………..……..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………....

5.……………………………………………………………………………………………………………….…...

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego ("Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.") oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

……………………………..………… …..…………………………………..

(miejscowość i data ) (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis przyjmującego formularz

…………………………. ……………………………

(data) (podpis)

POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Stawisk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

? pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 marca 2013 r. w przypadku nieruchomości zamieszkałych;

? w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Stawisk nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku składania deklaracji przez zarządcę budynku wielolokalowego do deklaracji dołącza się kopie załączników nr 1 do deklaracji składanych przez właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, dla których wybrano zarząd.

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do deklaracji

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w .Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Składający

Właściciele nieruchomości (lokali) w budynkach wielolokalowych, dla których wybrano osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Miejsce składania

Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. Dane identyfikacyjne

Nazwisko

Pierwsze imię/Imiona

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu

Adres e-mail

C. Adres nieruchomości (lokalu)

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. Adres do korespondencji- jeśli jest inny niż adres nieruchomości w części C

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, że:

Na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …… osób/osoby.

(Należy podać liczbę mieszkańców)

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę niższą*

? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą*

? Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie w ilości …..*

? Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w …… pojemnikach o pojemności …………….. l

(należy wstawić ilość i pojemność pojemnika)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Liczba osób ……….. x stawka opłaty ……..……… = kwota …………………..zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

Pouczenie: *zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

E. Segregacja odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)

26. Oświadczam, że odpady z nieruchomości (lokalu) będą zbierane w sposób

? selektywny

? zmieszany

F. Oświadczenie i podpisy osoby składającej oświadczenie

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego ("Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.") oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

………………………………… …………………..……………………..

(miejscowość i data ) (czytelny podpis)

POUCZENIE

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np.: spółdzielni mieszkaniowej).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmniejszonej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków, rada gminy powinna ustalić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia i stosowne pouczenie. Uchwała wskazuje terminy i miejsce składania deklaracji. W uchwale określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe