Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 142/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.796.025 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.467.693 zł

- dochody majątkowe: 12.328.332 zł

2) wydatki ogółem : 26.427.061 zł w tym:

- bieżące : 11.348.680 zł

- majątkowe: 15.078.381 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj zadania:własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

bieżące

852

Pomoc społeczna

367 704

3 000

370 704

85295

Pozostała działalność

15 000

3 000

18 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000

3 000

18 000

bieżące razem

12 298 285

3 000

12 301 285

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

25 000

0

25 000

majątkowe

majątkowe razem

12 238 523

0

12 238 523

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 081 682

0

8 081 682

razem porozumienia jst

92 684

92 684

bieżące zlecone razem:

1 163 533

0

1 163 533

Ogółem:

25 793 025

3 000

25 796 025

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 199 366

0

8 199 366

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 3. 000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.28.2013.BŁ z dnia 15 lutego 2013r z przeznaczeniem na dożywianie.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj zadania własne:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 895 798

0

1 895 798

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

465 357

0

465 357

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 300

-15 300

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

7 000

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

10 000

20 000

4260

Zakup energii

200 000

-23 850

176 150

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

150

150

4410

Podróże służbowe krajowe

0

2 000

2 000

4430

Różne opłaty i składki

0

20 000

20 000

600

Transport i łączność

1 781 925

0

1 781 925

60016

Drogi publiczne gminne

1 670 425

0

1 670 425

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 684

78

2 762

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

3 000

3 000

4270

Zakup usług remontowych

40 000

-3 078

36 922

750

Administracja publiczna

1 847 522

0

1 847 522

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 567 550

0

1 567 550

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

857 124

-1 201

855 923

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

68 245

1 201

69 446

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

267 732

0

267 732

75412

Ochotnicze straże pożarne

256 645

0

256 645

4270

Zakup usług remontowych

12 127

-5 000

7 127

4430

Różne opłaty i składki

12 000

5 000

17 000

852

Pomoc społeczna

683 128

3 000

686 128

85295

Pozostała działalność

42 375

3 000

45 375

3110

Świadczenia społeczne

41 875

2 124

43 999

4220

Zakup środków żywności

0

876

876

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 962 798

0

5 962 798

90002

Gospodarka odpadami

245 100

0

245 100

4260

Zakup energii

0

10

10

4300

Zakup usług pozostałych

200 000

-10 010

189 990

4430

Różne opłaty i składki

0

10 000

10 000

90095

Pozostała działalność

3 268 593

0

3 268 593

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 073

2 832

19 905

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

160 000

-2 832

157 168

Razem własne:

25 151 488

3 000

25 154 488

razem porozumienia jst

109 040

109 040

Razem zlecone:

1 163 533

0

1 163 533

Ogółem:

26 424 061

3 000

26 427 061

Zmiany w palnie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe