Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/173/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2013 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 70a ust. 1 i ust. 2a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908), a także § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Turośń Kościelna w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach takich jak:

a) oligofrenopedagogika,

b) terapia pedagogiczna,

c) surdopedagogika,

d) wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,

e) technika,

f) bibliotekoznawstwo,

2) szkolenia rad pedagogicznych;

3) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;

4) materiały szkoleniowe i informacyjne.

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 1.000 zł dla jednego nauczyciela za semestr nauki, nie więcej niż 60% opłaty semestralnej.

§ 4. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora:

1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy z przyznaną wysokością dofinansowania;

2) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr;

3) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z własnych środków opłacił czesne.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy.

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

5. Osoby, które nie ukończą lub przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.

6. Nauczyciel studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat wynikających z pobierania nauki tylko na jednym kierunku.

§ 5. 1. Wzięcie udziału w formach doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2, 3 i 4 wymaga uzyskania zgody dyrektora, a w przypadku dyrektora - zgody Wójta Gminy Turośń Kościelna.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 są dofinansowywane w 100%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/173/2013

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 6 lutego 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących*

1. Imię i nazwisko nauczyciela ............................................................................................................

2. Adres zamieszkania i nr telefonu ….................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Rodzaj zawartej umowy o pracę: na czas określony, nie określony, przez mianowanie*

4. Wykształcenie …..............................................................................................................................

(typ/poziom/kierunek)

5. Staż pracy pedagogicznej …............................................................................................................

6. Nauczane przedmioty …..................................................................................................................

7. Stopień awansu zawodowego …......................................................................................................

8. Nazwa i adres uczelni - placówki doskonalenia ….........................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

9. Nazwa i kierunki studiów (rok i semestr, którego wniosek dotyczy), nazwa formy i tematyki kursu doskonalącego, dokształcającego …..........................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

10. Wysokość czesnego w semestrze/koszt kursu, którego wniosek dotyczy ….................................

słownie: ….......................................................................................................................................

11. Uzasadnienie wniosku …...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

12. Dotychczas nie otrzymałem(am) dofinansowania ….....................................................................

...............................................................................................................................................................

(okres otrzymywania dofinansowania, rodzaj doskonalenia, kwota)

….......................................... ........................................... ….................................................

(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy)

W załączeniu:

1. …...................................................................................

2. …...................................................................................

3. …...................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Opinia o przydatności do pracy w szkole kierunku studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły, dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

….......................................... ...........................................

(miejscowość) (data)

…................................................... …..........................................

(pieczęć szkoły lub organu prowadzącego) (podpis dyrektora szkoły lub organu prowadzącego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe