Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLVI/217/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 261, poz. 3218), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 9 uchwały nr XLVI/217/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 261, poz. 3218), który stanowi:

Traci moc uchwała Nr Nr XLII/202/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych";

2) § 10 uchwały nr XLVI/217/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 261, poz. 3218), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1296), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Kopczewski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/217/10
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 26 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 ) oraz art. 42 ust. 6, 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady:

1. Udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach;

2. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagoga i logopedy.

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, w zależności od wielkości i typu szkoly oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do liczby godzin zajęć określonych w następującej tabeli.

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor zespołu szkół o liczbie: -do 2 oddziałów,- 3 do 4 oddziałów,- 5-6 oddziałów,- 7-8 oddziałów,- 9-12 oddziałów,- 13 do 16 oddziałów,- 17 i wiecej oddziałów

odpowiednio: 16, 12, 10, 8, 5, 3, 2

2.

Wicedyrektor zespołu szkół o liczbie:- od 12 do 16 oddziałów,- 17 i więcej oddziałów

odpowiednio 8, 5

§ 4. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu szkół) od realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (zespołu szkół) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 6. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 7. [1]) Ustala się dla nauczycieli pedagoga i logopedy tygodniowy obowiązkowy wymiar - 30 godzin.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. [2]) (pominięty).

§ 10. [3]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów, oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[3]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe