Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1]) ) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, o:

1) 4 godziny tygodniowo - dla dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej do
3 oddziałów;

2) 6 godzin tygodniowo - dla dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej od 4 do 6 oddziałów;

3) 9 godzin tygodniowo - dla dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej od 7 do 9 oddziałów;

4) 12 godzin tygodniowo - dla dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej od 10 do 16 oddziałów;

5) 14 godzin tygodniowo - dla dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej 17 i więcej oddziałów;

6) 8 godzin tygodniowo - dla wicedyrektora szkoły (zespołu) liczącej do 16 oddziałów;

7) 10 godzin tygodniowo - dla wicedyrektora szkoły (zespołu) liczącej 17 i więcej oddziałów;

8) 12 godzin tygodniowo - dla kierownika szkolenia praktycznego;

9) 10 godzin tygodniowo - dla dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej;

10) 12 godzin tygodniowo - dla dyrektora bursy szkolnej;

11) 1 godzinę tygodniowo - dla dyrektora powiatowej biblioteki pedagogicznej.

§ 2. Dyrektor szkoły (zespołu, placówki) może być zwolniony w całości lub w części, od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 1, w następujących przypadkach:

1) potrzeby nadzorowania przebiegu realizacji inwestycji lub remontów kapitalnych w szkole lub placówce;

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/191/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczacy Rady


Marian Niesłuchowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe