Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Użyte w uchwale określenie oznacza:

Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się.

2. Gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1 dzieli się na następujące kategorie:

1) składające się z nie więcej niż 1 osoby,

2) składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób,

3) składające się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób,

4) składające się z nie mniej niż 6 osób.

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby w wysokości 14,00 zł,

2) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób w wysokości 28,00 zł,

3) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób w wysokości 40,00 zł,

4) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób w wysokości 55,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby w wysokości 6,00 zł,

2) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób w wysokości 14,00 zł,

3) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób w wysokości 26,00 zł,

4) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób w wysokości 35,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe