Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łomża.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łomża lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) do dnia 30.04.2013 r. - pierwsza deklaracja,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości i kategorii gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomość, określonych w deklaracji, o której mowa w § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/151/13
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe