Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnianiach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), zgodnie z art. 80 ust. 2c, 3 i 3a oraz z art. 90 ust. 1a, 2, 2a, 3, 3a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Zobowiązuje się dotowane szkoły/placówki wymienione w § 2 pkt 1- 5 i pkt 7 do przekazywania w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o ilości uczniów/wychowanków uczęszczających do szkoły/placówki według stanu na 15-ty dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia informacji, natomiast szkoły wymienione w § 2 pkt 6 do przekazywania do 5-ego dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o ilości uczniów w poprzednim miesiącu, uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe