reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/175/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zadań własnych Gminy Rajgród z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 3 - 10, ust. 3 pkt 3, art. 6c ust. 1, art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.

U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21), przy uwzględnieniu dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE.L.2004.134.114; Dz.U.UE-sp.06-7-132) , uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie, zwanemu dalej "Zakładem" zadania własne gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Rajgród, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21) obejmujące w szczególności:

1) objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rajgród na których zamieszkują mieszkańcy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

3) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego, co najmniej frakcje wymagane przepisami prawa: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

5) utworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Gminy Rajgród;

6) zapewnianie osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rajgród, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez Gminę Rajgród oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania,

d) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami), zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Rajgród;

9) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Rajgród w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, liczby mieszkańców, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Rajgród, ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Rajgród;

10) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie przygotowania i przeprowadzania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

11) prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w celu kontroli wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.

1. Zadania, o których mowa w § 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród oraz wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

2. W ramach realizacji powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy, o którym mowa w § 1, Zakład będzie zarządzać gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Rada Miejska w Rajgrodzie na podstawie odrębnej uchwały może upoważnić Dyrektora Zakładu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z wykonywaniem obowiązkowego zadania własnego Gminy Rajgród, o którym mowa w § 1.

§ 3.

W celu wykonania przez Zakład powierzonego obowiązku zadania własnego gminy, o którym mowa w § 1, Gmina Rajgród udzieli wsparcia niezbędnego do realizacji powierzonych zadań.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama