reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajgród

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6m, art. 6o, art. 6p, art. 6q oraz art. 9n ust. 1, art. 9p, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 poz. 21) oraz art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co nastepuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie do załatwiania indywidualnych sprawz zakresu administracji publicznej, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a obejmujących:

1) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich korekt w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przyjmowania deklaracji wraz z kopiami umów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

3) przyjmowania informacji od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

4) wydawania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenia w tym zakresie postępowań, o których mowa w art. 6q ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenie egzekucji tych należności;

6) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 3b, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazujących wykonanie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

7) przyjmowania od przedsiębiorców kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

8) zobowiązywania i wezwania na podstawie art. 9p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do przedstawiania dokumentów potwierdzających dane zawarte w sprawozdaniu oraz uzupełnienia bądź poprawienia nierzetelnego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9) dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749), mających na celu:

- sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych opłat,

- stwierdzanie formalnej poprawności dokumentów

- ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

10) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień: korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu opłaty lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł, zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość;

11) uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 10;

12) doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian;

13) żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwanie do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku;

14) w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji - wzywania do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych,

15) zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na podstawie art. 6d ust. 1 oraz art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

16) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 9q ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, a w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań.

§ 2.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na okres powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zadań własnych Gminy Rajgród w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama