reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/128/13 Rady Miasta Kolno

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241;z 2010r. Nr 28 poz.142, i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/113/12 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/128/13
Rady Miasta Kolno
z dnia 22 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin , zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przedzagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania .

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Wprowadza się wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ustala się:

1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy),

2) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (art.5 ust.1pkt 3 ustawy) zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, polegającymi na:

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym regulaminie ,

b) zbieraniu i gromadzeniu odpadów w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania,

c) przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych , w terminach wyznaczonych harmonogramem,

d) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe,

2. Wprowadza się obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) w terminie 12 miesięcy od dnia:

1) wejścia w życie regulaminu , przy sieci istniejącej,

2) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (art. .5 ust. 1 pkt 2 ustawy), spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. Przy braku sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy) lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

§ 3. 1. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu i lodu w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcia działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosowanym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego ma nastąpić:

1) do godziny 8oo- powstałych w godzinach nocnych,

2) a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

4. W terminie do 15-go kwietnia każdego roku ulice i chodniki muszą zostać uprzątnięte z błota, piasku itp. po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) kiedy mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją,

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 5. Na terenie miasta Kolno uwzględniając zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) spalania w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią jakichkolwiek odpadów komunalnych,

2) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usuniecie z pojemnika,

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

4) wrzucania do pojemników śniegu, lodu, substancji palnych, żrących i toksycznych, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, zwłok zwierzęcych a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi oraz wylewania nieczystości ciekłych,

5) umieszczania w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach mieszkalnych, usługowych, handlowych i gastronomicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3

6) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania :

a) odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieoceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

b) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U.z 2005 r. Nr 219, poz. 1858),

2. Zezwala się w sytuacjach uzasadnionych, że oprócz pojemników do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów komunalnych, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z miastem, albo z którym właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są tam wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej - 5 l na każdego pracownika,

3) dla szkół wszelkiego typu - 1 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - 10 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 15 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt,

7) dla lokali gastronomicznych - 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 15 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 15 l na jedno łóżko,

11) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 30 listopada każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem,

12) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący tę działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, które muszą być systematycznie opróżniane.

§ 7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach o minimalnej pojemności, z uwzględnieniem miesięcznej wielkości wytwarzania odpadów, przyjmując za normę 30 l na osobę.

§ 8. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm,

b) mają wyglądać estetycznie i być trwale oznaczone napisem dotyczącym rodzaju zbieranego odpadu,

2) pojemność worków powinna wynosić od 60 l do 120 l.

§ 9. Do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie miasta Kolno przewidziane są pojemniki i worki w następujących kolorach o oznaczeniach:

1) szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze białym,oznaczonym napisem "SZKŁO",

2) papier zebrany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim , oznaczonym napisem "PAPIER",

3) metale , tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym oznaczonym napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

4) odpady zielone ulegające biodegradacji umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym, oznaczonym napisem "ODPADY ZIELONE".

§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi,

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m,

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności:

1) pojemniki mają wyglądać estetycznie i być trwale oznaczone napisem dotyczącym rodzaju zbieranego odpadu,

2) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników w stanie czystości zarówno zewnątyrz jak i wewnątrz pojemnika. Usługi w zakresie czyszczenia i odkażania pojemników, zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach przetargu, ma obowiązek wykonywać przedsiębiorca w cyklu półrocznym, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych obsługiwanych na mocy umów podpisanych przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą, sprawy te reguluje umowa,

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części np. pokrywy,

4) właściciele nieruchomości obowiązani są do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów określonego w § 2 ust.1 regulaminu,

5) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich,

6) miejsca gromadzenia odpadów należy stale utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości, ustalonym dniu odbioru odpadów komunalnych, obowiązani są udostępnić pojemniki, worki, przeznaczone do zbierania odpadów , poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp i zapewniającym bezkolizyjny dojazd. .

§ 13. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

1) jeden raz w tygodniu - dla budynków jednorodzinnych,

2) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,

3) jeden raz w tygodniu - dla nieruchomości nie zamieszkałych, a na których powstają odpady,

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe odbierane będą:

1) jeden raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych,

2) po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - dlabudynków wielorodzinnych,

3) dla nieruchomości nie zamieszkałych , na których powstają odpady nie rzadziej niż razw miesiącu, a w przypadku pojemników - po ich wypełnieniu.

3. Odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku - w maju i w październiku.

4. Odpady zielone zbierane na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy mogą być również gromadzone w pojemnikach z odpadami ulegającymi biodegradacji.

5. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku - w kwietniu w listopadzie,

1) dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego naterenie nieruchomości lub chodnika albo na innym miejscu publicznym położonym wbezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi , wyłącznie wdniu jego odbioru.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku - w kwietniu i w listopadzie,

1) dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub chodnika albo innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi , wyłącznie w dniu jego odbioru.

7. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane i gromadzone w przydomowych kompostownikach, fakt posiadania kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Miasta Kolno.

§ 14. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą - w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne , przestrzegania standardów sanitarnych - spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9 d ust. 2 ustawy,

2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych,

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć,

4) odbierający odpady ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i terminów wyznaczonych harmonogramem,

5) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w dniu wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów, mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód odbierającego odpady,

6) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 6.00do 22.00w dni robocze i w godzinach od 8.00do 14.00w soboty. Powyższe godziny nie obowiązują w wypadku usuwania awarii urządzeń i sieci.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Ustalenia niniejszego regulaminu są spójne z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 i pozwalają na prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie systemu zbierania odpadów komunalnych z terenu miasta, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez:

1) prawidłową realizację obowiązku w zakresie zarządzania strumieniem odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu,

2) zobowiązanie wytwórców odpadów komunalnych do takich form konsumpcji , które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na terenie miasta na możliwie najniższym poziomie,

3) zalecanie kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby, odpadów roślinnych powstających na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych w celu ograniczenia ilości składowania odpadów ulegających biodegradacji,

4) odpady komunalne zebrane z terenu miasta Kolno należy kierować do instalacji regionalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 17. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami a w szczególności:

1) nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

2) utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości w postaci hałasu lub odoru dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach,

3) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,

4) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 18. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do:

1) natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez psa w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach parkingach, terenach zielonych itp.nieczystości te umieszczone wszczelnychnie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być wrzucane do komunalnych urządzeń do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

2) wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras dużych / wysokość w kłębie powyżej 30 cm./ bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

§ 19. 1. Zwolnienie psa z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych, a także wyznaczonych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne lub zachowujących się agresywnie.

2. Zwolnienie, przez właściciela nieruchomości , psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji gdy nieruchomość:

1) jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich,

2) odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

3) pod warunkiem , że takie przebywanie psa nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi obowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 22. Ustala się termin przeprowadzania deratyzacji na miesiąc grudzień każdego roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama