Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/147/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 567, z 2013r. poz.153) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/89/04 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 102, poz. 1501), zmieniona Uchwałą Nr XI/76/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 101, poz. 1012), zmieniona Uchwałą Nr XIV/114/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 268, poz.2731), zmieniona Uchwałą Nr VIII/71/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 313, poz.4153).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/147/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 21 lutego 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAŃSKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku, zwany dalej "Ośrodkiem", utworzony został na podstawie Uchwały Nr II/12/92 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 marca 1992 roku.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Ośrodka,

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Brańsk prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa w imieniu oraz na rzecz Gminy Brańsk.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Brańsk.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Brańsk.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 5. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Brańsk, a w szczególności:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

7) inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;

8) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 6. 1. Głównym zadaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Ośrodek tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

3. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, z zakresu polityki integracji społecznej, rozwijać nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach zdefiniowanych potrzeb, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 7. 1. Ośrodek realizuje również zadania wskazane do realizacji przez ośrodek w innych ustawach oraz powierzone do realizacji w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta, w tym:

1) zadania organu właściwego gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym:

a) przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

3) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,

4) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych tym:

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

5) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

a) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów szkolnych,

6) zadania nałożone przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) zadania podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej;

9) zadania nałożone przez ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

10) wykonywanie innych zadań.

2. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Ośrodek podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych. Wykonuje czynności organu właściwego działającego w charakterze wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym z użyciem pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5. Ośrodek przeprowadza wywiady środowiskowe na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy.

§ 8. W trakcie realizacji statutowych zadań Ośrodek współpracuje z:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, sądami, policją, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, służbą zdrowia, urzędem pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, szkołami;

2) instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.

§ 9. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Brańsk.

§ 10. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 11. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności do właściwych organów.

§ 12. Ośrodek uczestniczy w opracowaniu i koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Brańsk, który jest jego bezpośrednim przełożonym oraz dokonuje wobec niego wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik zarządza Ośrodkiem, kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

4. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw, działa zgodnie z przepisami prawa podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc za nie odpowiedzialność.

5. Wójt Gminy Brańsk udziela Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy.

6. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Brańsk.

7. W czynnościach przekraczających zakres pełnomocnictwa czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Brańsk.

8. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Gminy, Wójtem Gminy i Wojewodą Podlaskim.

9. Kierownik składa Radzie Gminy Brańsk coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

10. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 14. 1. W Ośrodku zatrudnia się:

1) kierownika,

2) głównego księgowego,

3) pracowników socjalnych,

4) pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

5) innych pracowników samorządowych do realizacji pozostałych zadań należących do Ośrodka w miarę uzasadnionych potrzeb.

2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik, który jest pracodawcą w stosunku do pracowników, dokonuje podziału obowiązków i ustala zakresy czynności pracowników.

3. Prawa i obowiązki, wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają odpowiednie przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne.

4. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym, po akceptacji Wójta Gminy.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt Gminy może upoważnić w formie pisemnej innego pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowania należącego do zakresu działania Ośrodka, a także może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

§ 15. 1. Pracownicy socjalni prowadzą działalność w rejonach.

2. Rejonizację, gwarantującą dostępność do świadczeń, ustala Kierownik Ośrodka uwzględniając uwarunkowania i potrzeby mieszkańców.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 16. 1. Ośrodek jest jednostka budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy.

3. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa i środków budżetu gminy. Może korzystać ze środków pozabudżetowych np. z EFS.

4. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

6. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości i sporządza na ich podstawie sprawozdanie finansowe i budżetowe.

7. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 17. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.

2. Rachunkowość Ośrodka prowadzi Główny Księgowy Ośrodka.

Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA

§ 18. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Brańsk.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz innych działań przewidzianych ustawami sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 19. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Kierownik Ośrodka w zakresie całokształtu działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje Główny Księgowy.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Gminy Brańsk w drodze uchwały.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe