Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/160/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz.1726, Nr 234, poz 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1548/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie : " Deficyt budżetu w wysokości 253.010 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 200.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 53.010 zł";

2) § 6 otrzymuje brzmienie: " Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.892.834 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.639.824 zł".

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 365.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 554.998 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. § 4 Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 581.951 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. § 9 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.364.933 zł z tego:

a) dochody bieżące 22.384.216 zł,

b) dochody majątkowe 2.980.717 zł;

2) plan wydatków w kwocie 25.617.943 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.634.607 zł,

b) wydatki majątkowe 4.983.336 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.250.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


474.770,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

1.250.000,00

558.370,00

-

70.750,00

-

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 365.000 zł

- otrzymano zwiększenie środków na dotację celową w rozdziale 85295 § 2030 - kwota 15.000 zł

- w związku z planowanym zakupem samochodu strażackiego planowane są dochody z:

Zarząd Główny OSP RP - 150.000 zł

Państwowa Straż Pożarna - 150.000 zł

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - 50.000 zł

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 554.998 zł

- wprowadzono do budżetu w rozdziale 75412 zadanie inwestycyjne - zakup samochodu strażackiego w wysokości 660.000 zł,

- w szkołach wydatki zmniejszono o 224.589 zł w związku z mniejszą wypłatą dodatku wyrównawczego za 2012 rok, a uzyskaną kwotę przeznaczono między innymi na:

wkład własny do samochodu strażackiego 110.000 zł

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2013 - 5.000 zł

zwiększono o 40.000 zł dotację dla GCK w Dobrzyniewie Dużym w związku z przekazaniem do realizacji zadań związanych z projektem " Sieć wiejskich pracowni Edukacyjnych"

zwiększono o 1.967 zł kwotę związaną z obsługą kredytu w związku z planowaną pożyczką z FOŚ przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego

zwiększono udział środków własnych w wypłatach stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 20.426 zł na 2013 rok

na remont klatki schodowej w GOPS 5.000 zł,

na energię elektryczną na Orliku 26.000 zł

na energię elektryczną w obiektach mienia komunalnego 26.620 zł

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 581.951 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 rok .

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzeniem zakupu inwestycyjnego - samochód strażacki.

V. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów w związku ze zmianą przychodów w 2013 roku - dotyczy zaciągnięcia pożyczki z FOŚ na samochód strażacki w wysokości 200.000 zł.

VI. Przy akceptacji Wójta Gminy została pomniejszona rezerwa celowa o 15.000 zł, a środki zostały przesunięte do działu 720 - informatyka , rozdział 72095 § 4300 na sfinansowanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji technicznej i opisu inwestycji oraz analizy finansowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Dobrzyniewo Duże" - dokumentacja aplikacyjna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe