Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/121/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Hajnówka na lata 2013-2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. poz. 52, Nr 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266, z 2006r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833, z 2007r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, z 2010r. Nr 3 poz. 13, z 2011r. Nr 224 poz. 1342, z 2012r. poz. 951) uchwala się co nastepuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2018 dla Gminy Hajnówka.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2013-2018.

I. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy.
Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale, będące własnością Gminy Hajnówka i liczy aktualnie 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 147,13 m2.

Lp.

Lokalizacja

Pow. [m2]

Wyposażenie

wodociąg

kanalizacja

centralne ogrzew.

łazienka w mieszkaniu

wc w mieszkaniu

1

Orzeszkowo

62,36

tak

tak

tak

tak

tak

2

Nowosady 134/1

39,47

tak

nie

nie

nie

nie

3

Nowosady 134/2

45,3

tak

tak

nie

tak

tak

Mieszkania znajdujące się w miejscowości Nowosady stanowić będą lokale socjalne.
II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego lokali.
Po zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków będących własnością gminy należy stwierdzić, że lokale z zasobu mieszkaniowego, w okresie objętym programem, nie wymagają generalnego remontu, planuje się jedynie wykonywanie remontów bieżących. Realizacja drobnych remontów będzie miała na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym. Gmina Hajnówka będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali i budynków, w których się one znajdują, w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od ich stopnia pilności.
III. Planowana sprzedaż lokali.
W latach objętych programem nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych.
IV. Zasady polityki czynszowej.
1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
1) za lokale i budynki mieszkalne,
2) za lokale socjalne.
2. Czynsz obejmuje:
1) koszty administrowania,
2) koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku.
Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją, niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, w przypadku, gdy nie ma zawartej odrębnej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.
3. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni ustala Wójt Gminy w formie zarządzenia.
4. Wójt może podwyższyć stawkę czynszu nie częściej niż raz w roku. Zmiana wysokości czynszu może być wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 6851 Kodeksu cywilnego.
V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu.
1. Mieszkaniowym zasobem Gminy gospodaruje Wójt Gminy Hajnówka.
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem polega między innymi na zabezpieczeniu lokali przed uszkodzeniami lub zniszczeniem, dokonywaniu remontów i modernizacji lokali, a także wykonywaniu czynności urzędowych tj. prowadzeniu dokumentacji związanej z najmem lokali oraz obsługą finansową tj. naliczania czynszu i pobór należności.
VI. Źródła finansowania.
Pokrycie kosztów bieżącego utrzymania lokali i budynków planuje się z czynszu za wynajem. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy dochodami z najmu a faktycznymi kosztami utrzymania, zostanie ona pokryta ze środków własnych gminy.
Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2013-2018, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy.
VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach.
Wysokość wydatków w kolejnych latach uzależniona będzie od potrzeb bieżących wynikających z użytkowania lokali.
VIII. Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 543)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe