Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/123/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. l i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[2]) )
na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Hajnówka oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Hajnówka przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 3. Na ustalony podział gminy na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i poszczególnych miejscowości gminy.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/13
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 lutego 2013 r.

Podział Gminy Hajnówka na stałae obwody głosowania

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny - ul.Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 164 i nieparz. od nr 1 do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca);
ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

II

Sołectwo Dubiny - ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
ul. Główna 116

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska ; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska
w Nowosadach

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki ; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie

V

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie

VI

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże ; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło; miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie


Uzasadnienie

do podziału gminy Hajnówka na obwody głosowania.

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Hajnówka dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze uchwałą Nr XX/103/12 z dnia 27 listopada 2012r.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale Gminy Hajnówka na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta i wynosi ona od 500 do 3000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania.

Nowy podział gminy na okręgi wyborcze, przyjmuje zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu minimalnej liczby okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania.

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Proponowany podział Gminy Hajnówka na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 - 2018.


[1]) Dz.U. z 2011 r. Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz.889; z 2012r. poz.1399

[2]) Dz.U. z 2011 r. Nr 26 poz.134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz.849, poz.951 poz.1529

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe