Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/150/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 21 lutego 2013r.

zmianiająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013r. poz.21), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz.153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/125/12 Rady Gminy Brańsk z 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 skreśla się pkt. 4.

2) w § 5 ust. 9 po kropce dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: " Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli na nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniająca wymagania określone w przepisach odrębnych".

3) w §11 skreśla się ust. 2.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe