Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 169/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 158/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Szczuczyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/XXVIII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością;

3) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;

4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

5) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, a w szczególności przeterminowane leki i baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;

7) odpadach zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

8) odpadach segregowanych - rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;

9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z póź. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

10) odpadach budowlanych - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

11) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

12) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

13) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12;

2) papieru;

3) szkła bezbarwnego i kolorowego;

4) tworzyw sztucznych;

5) biodegradowalnych;

6) opakowań wielomateriałowych;

7) metali;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) przeterminowanych leków i chemikaliów;

12) budowlanych i rozbiórkowych;

13) zużytych opon;

14) popiołów i żużli.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników (lub wydzielonej części drogi publicznej służącej do ruchu pieszego) bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, a przypadku gołoledzi do usuwania śliskości poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (bez dodatków środków chemicznych). Śnieg, lód i błoto należy pryzmować przy krawężniku na skraju chodnika;

2) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

2. Właściciele nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, z częstotliwością wykluczającą ich przepełnienie.

§ 5. 1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod warunkiem, iż czynność ta:

1) odbywa się na wydzielonej i utwardzonej powierzchni;

2) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu;

3) wykonywana jest przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstałe ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych związana z bieżącą eksploatacją (np. wymiana żarówek, i innych akcesoriów, uzupełnianie płynów) na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady inne niż niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się mycia pojazdów na terenach ogólnodostępnych dróg, chodników, na miejskich terenach zielonych oraz nad brzegami rzek.

4. Zabrania się wykonywania napraw i regulacji samochodów w sposób uciążliwy i zakłócający spokój mieszkańcom oraz powodujący powstawanie odpadów niebezpiecznych i zanieczyszczenie nawierzchni jezdni lub miejsca postoju (np. wymiana olejów, smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych).

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spełniające wymagania Polskich Norm lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta.

§ 7. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosuje się:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów;

3) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów;

4) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;

5) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;

6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;

7) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10, ) o pojemności 0d 5 do 10 m 3;

8) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów;

9) inne znormalizowane pojemniki i kontenery.

Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.

2. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w §3 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 powinny być utrzymane w kolorze i z oznaczeniem:

1) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia papieru i tektury - oznaczone napisem "PAPIER";

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła - oznaczone napisem "SZKŁO";

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - oznaczone napisem "PLASTIK";

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - oznaczone napisem "ODPADY ZIELONE";

5) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych - oznaczone napisem "ODPADY ZMIESZANE".

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 1., pod warunkiem ich oznakowania napisami zgodnymi z ust. 2.

4. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w wyjątkowych sytuacjach, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w § 9 ust. 2.

§ 8. Pojemność pojemników znajdujących się na danej nieruchomości powinna zapewnić gromadzenie odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami. Ich minimalna ilość powinna być ustalona z uwzględnieniem iloczynu ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości .

§ 9. 1. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego , w szczególności na wewnętrznych drogach osiedlowych, na skwerach i w parkach należy ustawiać pojemniki lub kosze uliczne.

2. Pojemniki lub kosze o których mowa w ust 1. rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, na głównych skrzyżowaniach dróg i przystankach komunikacyjnych.

3. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być trudnopalne, posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed wywiewaniem gromadzonych w nich odpadków oraz uniemożliwiającą składowanie w nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych czy też powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

§ 10. 1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych muszą posiadać zamykane otwory wrzutowe i powinny być przystosowane do ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe i inne zbierane w ramach zbiórek akcyjnych, powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru przez jednostkę wywozową, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.

4. Pojemniki do zbierania, gromadzenia odpadów należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych:

a) właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników na odpady w miejscu trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej i zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości,

b) lokalizacja pojemników na nieruchomości bezpośrednio za wejściem,

c) powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady przy drogach i w miejscach publicznych oraz przystankach komunikacji zbiorowej.

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.

§ 11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne:

1) śniegu, lodu, gruzu budowlanego oraz szlamów;

2) popiołu i żużlu;

3) substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, baterii, świetlówek, akumulatorów, resztek farb rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne , we własnym zakresie zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów na zasadach cywilno- prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Powyższe obowiązki dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 13. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb, minimum 1 raz w tygodniu.

2. Wywóz zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła z terenu o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na miesiąc;

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

3. W zabudowie kolonijnej dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych zmieszanych raz w miesiącu, a tworzyw sztucznych, papieru i szkła raz na 3 miesiące.

4. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5. Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków i przystanków następuje w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 14. 1. Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki.

2. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych:

1) w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

2) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

3. Odpady w postaci zużytych akumulatorów odbierane będą w punktach handlowych, serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę akumulatorów.

4. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą:

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie nowego sprzętu;

2) w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, organizowanych minimum raz w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów organizujący akcję, powiadomi mieszkańców miasta przynajmniej na 7 dni przed planowaną akcją.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy dostarczać
do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
do organu administracji architektoniczno-budowlanej, nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, przez prowadzącego remont.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej raz w roku. O terminie i sposobie odbioru organizujący akcję powiadomi mieszkańców miasta na co najmniej 7 dni przed planowaną akcją.

8. Odpady metalowe należy przekazywać do punktów skupu złomu i metali kolorowych z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów.

9. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż lub wymianę opon.

§ 15. 1. Wyselekcjonowane odpady komunalne mieszkańcy mogą również przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla terenu gminy Szczuczyn. Lokalizacja obiektu oraz terminy jego udostępnienia dla mieszkańców zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń miasta i sołectw.

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła , papieru, tworzyw sztucznych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Punkt selektywnej zbiórki przyjmuje również bezpłatnie zebrane w sposób selektywny przez mieszkańców : odpady wielkogabarytowe, odpady z opakowań wielomateriałowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popioły i żużle z palenisk, odpady biodegradowalne.

§ 16. 1. Nieczystości ciekłe, z nieruchomości które nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są zawrzeć umowę z przedsiębiorcą i pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom upoważnionym do kontroli.

4. Ilość nieczystości ciekłych ustala się na podstawie zużycia wody określonego wg wskazań wodomierza, a przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 17. 1. Gospodarka odpadami na terenie gminy opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017 ( uchwalonym uchwałą nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 Sejmiku Województwa Podlaskiego )- zachodnim rejonie gospodarki odpadami.

2. Odpady komunalne z terenu gminy odebrane przez przedsiębiorcę powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, tj. do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czartorii , gm, Miastkowo., ewentualnie w przypadku jej awarii do instalacji zastępczej - Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

§ 18. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach , jeśli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich zachowania.

2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ani uciążliwości dla ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, jeżeli nieruchomość posiada zamknięcie bądź ogrodzenie uniemożliwiające psu wydostanie się poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tabliczkę ostrzegawczą.

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

6. W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzący hodowlę lub właściciel psa zobowiązany jest posiadać zezwolenie zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.

7. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA I GMINY W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 20. 1. Na terenie Miasta zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 76 z późn. zm.);

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, królików oraz pszczół - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, pod warunkiem, że wielkość działki, usytuowanie pomieszczeń inwentarskich i wybiegów umożliwi takie prowadzenie chowu, że nie będzie on powodował żadnych uciążliwości ( hałas, odory) dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;

3) hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi pocztowych lub w polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, między innymi w budynkach wielorodzinnych. Nie ma zastosowania ust.1 pkt.3.

§ 21. 1. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi i królików oraz teren ich chowu, powinny tak być usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego końca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie, wynosiła, co najmniej:

1) 15 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym;

2) 50 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem użyteczności publicznej.

2. Obszar pasieczyska powinien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą.

3. Ule z pszczołami powinny być ustawione, co najmniej 30 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od granicy działki sąsiedniej oraz oddzielone stałą przeszkodą o wysokości, co najmniej 2,2 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

4. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

Rozdział 8.
WYMAGANIA W ZAKRESIE DERATYZACJI

§ 22. 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Szczuczyna w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi zarządzeniem obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej wykonania.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. 1. Kontrolę stosowania przepisów niniejszej uchwały sprawują pracownicy Urzędu upoważnieni przez Burmistrza Szczuczyna.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszego regulaminu zobowiązani są wobec osób uprawnionych do kontroli, wymienionych w pkt. 1 do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tym regulaminem;

3) okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów uchwały.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe