Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 129.650,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.250,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem 36.181.135 zł, z tego:

-

dochody bieżące w wysokości 34.164.444 zł,

-

dochody majątkowe w wysokości 2.016.691 zł,

2.

Plan wydatków ogółem 37.539.645 zł, z tego:

-

wydatki bieżące w wysokości 34.729.101 zł,

-

wydatki majątkowe w wysokości 2.810.544 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.358.510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.358.510 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/257/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

2320

31.600

Dotacja celowa na pokrycie kosztów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wasilków.

porozumienie

4300

31.600

853

85395

2007

66.342

Zwiekszenie dochodów i wydatków na realizowany projekt POKL przez Szkołę Podstawową w Studziankach

własne

2009

11.708

4017

3.188

4019

562

4047

680

4049

120

4117

545

4119

96

4127

78

4129

13

4177

20.910

4179

3.690

4217

2.635

4219

465

4247

425

4249

75

4307

37.156

4309

6.560

4367

298

4369

52

4447

427

4449

75

900

90002

2710

20.000

Pomoc finansowa otrzymana ze Związku Gmin "Czyste Środowisko" w Wasilkowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej związanej z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi.

własne

4300

20.000

OGÓŁEM
w tym:

129.650

129.650

×

×

-bieżące

129.650

129.650

-majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/257/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

4300

57.250

Zmniejszenie środków własnych na utrzymanie dróg powiatowych.

własne

700

70005

4600

13.500

Zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych.

710

71013

2710

20.000

Zwiększenie wydatków na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych.

754

75405

3000

15.000

Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie służb płatnych Komisariatu Policji w Wasilkowie.

852

85201

4330

8.000

Zwiększenie wydatków bieżących na placówki opiekuńczo - wychowawcze.

85204

4330

750

Zwiększenie wydatków bieżących na rodziny zastępcze.

OGÓŁEM
w tym:

57.250

57.250

×

×

-bieżące

57.250

57.250

-majątkowe

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe