Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na zapewnieniu w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego 2012/13 dowozu i przywozu, a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu i przywozu ucznia niepełnosprawnego: mieszkańca wsi Chraboły na trasie z domu rodzinnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w okresie od 7 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r

Tekst pierwotny

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XX/145/12 z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Knyszyn prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Dobrzyniewo Duże do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania przez Gminę Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dzieci niepełnosprawnych: mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40. W celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 17ust. 3 w/w ustawy realizację obowiązku szkolnego, strony postanawiają:

§ 1. Dobrzyniewo Duże przekazuje a Gmina Knyszyn przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zapewnieniu w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego 2012/13 dowozu i przywozu, a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu i przywozu ucznia niepełnosprawnego : mieszkańca wsi Chraboły na trasie z domu rodzinnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w okresie od 7 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.

§ 2. 1. Całkowita dzienna trasa pokonywana podczas dowozu i przywozu uczniów na trasie Knyszyn - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku - Knyszyn wynosi 58 km. Uczeń z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże zamieszkuje w miejscowości Chraboły. Jednorazowy koszt dowozu ustalono na kwotę 25 zł., jednorazowy koszt przywozu ustalona na kwotę 25 zł.

2. Gmina Knyszyn zobowiązuje się do dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Białymstoku oraz przywozu do miejscowości Chraboły -- domu rodzinnego raz w tygodniu.

3. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn w dowozie nie będą uczestniczyli uczniowie Gminy Knyszyn, całość kosztów dowozu i przywozu za dany dzień ponosi Gmina Dobrzyniewo Duże.

4. Szczegółowe wyliczenie kosztów Gmina Knyszyn przedstawi Gminie Dobrzyniewo Duże w rozliczeniach za poszczególne miesiące obejmujące okresy:

a) od dnia 7 stycznia 2013r. do dnia 31 marca 2013r. - do dnia 10 kwietnia 2013r.

b) od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 28 czerwca 2013r. - do dnia 10 lipca 2013r.

§ 3. 1. Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się przekazać Gminie Knyszyn kwotę stanowiącą zwrot kosztów na realizację zadania określonego w § 1 w wysokości wyliczonej zgodnie z § 2 na zadania obejmujące okresy:

a) od dnia 7 stycznia 2013r. do dnia 31 marca 2013r. - w terminie do dnia 20 kwietnia 2013r.

b) od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 28 czerwca 2013r. - w terminie do dnia 20 lipca 2013r.

2. Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się przekazać należną kwotę, o której mowa w ust. 1 na rachunek Gminy Knyszyn numer 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010.

3. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Ze strony Gminy Knyszyn za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Robert Kondrakiewicz - Sekretarz Gminy

2. Ze strony Gminy Dobrzyniewo Duże za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pani Wiesława Wojtkielewicz - inspektor.

§ 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

3. Porozumienie zawarto na okres do 28 czerwca 2013 r.

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przyjmujący Burmistrz Knyszyna


Andrzej Matyszewski

Przekazujący Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże


Bogdan Zdanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe