Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3109/13 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Białegostoku w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Białegostoku w 2013 roku w następującej wysokości:

1) w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, w wysokości 4 394,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote),

2) w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9, w wysokości 3 309,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięć złotych).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe