Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7/13 Starosty Augustowskiego

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie § 34 ust. 2, pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135, Dz.U. z 2013 r., poz. 154 ), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, ul.Wypusty 13, 16-300 Augustów, na rok 2013 w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/00).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Augustowski


Franciszek Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe