Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/163/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/120/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 150 poz. 1983 z dnia 4 października 2004 r. ), uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze Nr XXIII/216/06 z dnia 13 czerwca 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 182 poz. 1707 z dnia 11 lipca 2006 r. ), Nr XIV/126/08 z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 304, poz. 3125 z dnia 4 grudnia 2008 r.) oraz uchwała Nr XVIII/139/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 27 lutego 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREMSZE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. );

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362593, z późn. zm. );

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

4) uchwały Nr XII/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Czeremsze z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

5) niniejszego statutu.

§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Czeremcha realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czeremcha.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Czeremcha.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Czeremcha.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach do zaspokajania niezbędnych potrzeb

i umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w

szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;

8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym pomoc psychospołeczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie usług opiekuńczych;

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

§ 9. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami

i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań również z innymi jednostkami organizacyjnymi

samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie "DROGA".

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czeremcha.

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i ustawy o pomocy społecznej.

§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka, w tym w zakresie zatrudnienia i zwolnienia, wykonuje Wójt Gminy Czeremcha.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:

1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;

2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;

3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;

4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków oraz realizację tego planu;

5) wydaje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Czeremcha decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6) podejmuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Czeremcha działania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzi postępowania i wydaje w tych sprawach decyzje;

7) przekazuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Czeremcha do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego stosownie do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

8) składa Radzie Gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy

społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 12. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez kierownika Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.

§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Czeremcha

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe