Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 marca 2013r.

o decyzji z dnia 7 marca 2013 r. nr PCC/1251C/W/OLB/2013/AW w sprawie zmiany koncesji na na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny

W dniu 7 marca 2013 r., na wniosek Elektrociepłowni Białystok S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-125 Białystok (zwanej dalej "Koncesjonariuszem"), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapis na pierwszej stronie decyzji, dotyczący oznaczenia siedziby Koncesjonariusza, w udzielonej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie

Elektrociepłownia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku posiada koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. nr PCC/1251/W/OLB/2006/MSZ, zmienioną decyzją z dnia 3 kwietnia 2007 r. nr PCC/1251A/W/OLB/2007/MSZ oraz z dnia 20 maja 2010 r. nr PCC/1251B/W/OLB/2010/MSZ, udzieloną na okres od 5 sierpnia 2006 r. do 5 sierpnia 2016 r.

W dniu 18 lutego 2013 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza z dnia 13 lutego 2013 r. (znak: ZR/177/2013) informujące o dokonaniu zmiany adresu siedziby. Do powyższego pisma, jako potwierdzenie tego faktu, Koncesjonariusz załączył zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2013 r. (znak: DGE-I.6624.36.2013), z którego wynika, że adres, pod jakim Koncesjonariusz ma swoją siedzibę to: ul. Gen. Władysława Andersa 15.

Pismo Koncesjonariusza z dnia 13 lutego 2013 r. zostało uznane, na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2006 r. nr PCC/1251/W/OLB/2006/MSZ z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji przemawia interes społeczny (pewność obrotu gospodarczego), a także słuszny interes strony, gdyż w koncesji siedziba koncesjonariusza zostanie oznaczona zgodnie ze stanem faktycznym, tj. pod adresem pod którym funkcjonuje on w obrocie gospodarczym.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe