Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 lutego 2013r.

do porozumienia z dnia 23 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny

Powiatem Sokólskim, z siedzibą władz w Sokółce ul. M. J. Piłsudskiego 8, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Sokólskiego, reprezentowany przez:

1. Alicję Rysiejko - Wicestarostę,

2. Sławomira Kraśnickiego - Członka Zarządu,

a Gminą Dąbrowa Białostocka, z siedzibą władz w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, w imieniu której występuje Burmistrz Dąbrowy Białostockiej: Tadeusz Ciszkowski

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 3 porozumienia z dnia 23 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 219, poz. 2502), strony postanawiają co następuje:

1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, w roku 2013 ustala się środki finansowe w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Środki, o których mowa w pkt. 1 Zarząd Powiatu Sokólskiego przekaże Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej w następujących ratach:

a) pierwsza - w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

b) druga - w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Tadeusz Ciszkowski


Powiat Sokólski:

Wicestarosta: Alicja Rysiejko

Członek Zarządu: Sławomir Kraśnicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe