Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 6/36/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 9.054 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 9.054 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54.036.885 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.295.125 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.741.760 zł.,

2) plan wydatków ogółem 54.929.131 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.246.823 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 5.682.308 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/36/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

871 026

871 026

0

zmniejszenie

-3 554

-3 554

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

867 472

867 472

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

871 026

871 026

0

zmniejszenie

-3 554

-3 554

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

867 472

867 472

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

871 026

871 026

0

zmniejszenie

-3 554

-3 554

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

867 472

867 472

0

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 540 955

5 540 955

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

5 540 955

5 540 955

0

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

przed zmianą

408 850

408 850

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

408 850

408 850

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

17 500

17 500

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

14 500

14 500

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

3 000

3 000

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 435 733

2 435 733

0

zmniejszenie

-2 500

-2 500

0

zwiększenie

6 054

6 054

0

po zmianach

2 439 287

2 439 287

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

715 153

715 153

0

zmniejszenie

-2 500

-2 500

0

zwiększenie

6 054

6 054

0

po zmianach

718 707

718 707

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

23 300

23 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 666

2 666

0

po zmianach

25 966

25 966

0

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

1 240

1 240

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

144

144

0

po zmianach

1 384

1 384

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

6 041

6 041

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

456

456

0

po zmianach

6 497

6 497

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

362

362

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

288

288

0

po zmianach

650

650

0

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

18 502

18 502

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 125

2 125

0

po zmianach

20 627

20 627

0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

2 002

2 002

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

375

375

0

po zmianach

2 377

2 377

0

4417

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

3 960

3 960

0

zmniejszenie

-2 125

-2 125

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 835

1 835

0

4419

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

630

630

0

zmniejszenie

-375

-375

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

255

255

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 872 831

40 190 523

5 682 308

zmniejszenie

-9 054

-9 054

0

zwiększenie

9 054

9 054

0

po zmianach

45 872 831

40 190 523

5 682 308

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

9 056 300

9 056 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

9 056 300

9 056 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

54 929 131

49 246 823

5 682 308

zmniejszenie

-9 054

-9 054

0

zwiększenie

9 054

9 054

0

po zmianach

54 929 131

49 246 823

5 682 308

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe