Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/163/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/163/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach o:

1) utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,

2) odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r.,

3) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,

4) organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,

5) ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);

2) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

3) opakowania wielomateriałowe;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlano-remontowe;

12) zużyte opony.

2. Frakcje odpadów komunalnych niewymienione w ust. 1 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miarę występujących potrzeb.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia zalegającego lodu i śniegu właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać go piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości, jeżeli został do tego celu prawnie dopuszczony.

3. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia powinny być usunięte z nieruchomości.

Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w zakresie mycia nadwozia samochodu pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

3) użycia środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu lub spalin;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;

4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić i wyposażyć ją w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub inny sposób ustalony z gminą.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4.

3. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 2 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

4. Odpady powinny być gromadzone w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych

5. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki o pojemności:od 0,08 m 3 do 1,2 m 3;

2) pojemniki siatkowe o pojemności 2,5 m 3 ;

3) kontenery o pojemności: od 3,5 m3do 10 m3;

4) kosze uliczne o pojemności od 0,020 m3do 0,12 m3;

5) pojemniki przeznaczone na zużyte baterie;

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki;

7) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,06 m3do 0,12 m3;

8) worki typu big-bag.

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach określonych w niniejszym regulaminie o minimalnej pojemności uwzględniającej miesięczny cykl wywozu i następujące normy:

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym i wielorodzinnym - 0,030 m3na jedną osobę zamieszkałą;

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,12 m3na każdych 10 pracowników;

4) dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,02 m3na jedno łóżko;

5) dla lokali handlowych - 0,04 m3na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
0,12 m3na lokal;

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3na każdy punkt;

7) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik
0,12 m3na lokal;

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,12 m3na każdych 10 pracowników;

9) dla ogródków działkowych - 0,020 m3na każdą działkę w okresie od 1 marca
do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,005 m3na 1 działkę.

2. Na nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności min. 0,08 m 3 z wyłączeniem kontenerów.

3. Na nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach określonych w § 10 ust. 3 niniejszego regulaminu o minimalnej pojemności 0,06 m3.

4. Odpady komunalne zebrane selektywnie na nieruchomościach niezamieszkałych należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o minimalnej pojemności uwzględniającej miesięczny cykl wywozu i następujące normy:

1) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m3na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

2) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m3na każdych 10 pracowników;

3) dla moteli, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,01 m3na jedno łóżko;

4) dla lokali handlowych - 0,02 m3na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
0,12 m3na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 0,01 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3na lokal;

7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,05 m3na każdych 10 pracowników;

8) dla ogródków działkowych - 0,010 m3na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek); poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,002 m3na 1 działkę.

5. Na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne dopuszcza się stosowanie do selektywnej zbiórki odpadów worków o minimalnej pojemności 0,06 m3określonych w § 10 ust. 3 niniejszego regulaminu.

6. Dopuszcza się, aby odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach.

7. Dopuszcza się, aby odpady budowlano-remontowe zbierać i gromadzić w workach typu big-bag.

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe i masowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i przenośnych szaletów.

§ 9. 1. Na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 0,020 m3.

2. Na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego pojemniki rozmieszcza się w sposób i ilościach zapewniających utrzymanie czystości.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych powinny być w widocznym miejscu trwale oznaczone poprzez namalowanie lub naklejenie znaku koła o średnicy minimum 20 cm w kolorze czerwonym.

2. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady.

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być przezroczyste o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu zgodne z kolorystyką opisaną poniżej:

1) zielony - do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe lub bez podziału;

2) niebieski - do gromadzenia papieru i tektury;

3) żółty - do gromadzenia opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali oddzielnie lub łącznie.

§ 11. 1. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w czystości, poddawać obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, konserwacji oraz niezbędnym naprawom.

2. Zaleca się coroczne dezynfekowanie pojemników.

§ 13. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, dostępnym dla pracowników firmy wywozowej.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, w drodze porozumienia z jej właścicielem.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

4. Odpady typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór.

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 15. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura; odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe lub bez podziału; opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale oddzielnie lub łącznie w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w miesiącu;

3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu;

4) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 1 raz w miesiącu;

5) odpady z koszy ulicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - co najmniej 1 raz w miesiącu;

8) odpady komunalne wymienione w § 3 ust.1 odbierane będą na bieżąco w godzinach i dniach pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w ramach organizowanych zbiórek według odrębnie ustalonego harmonogramu.

3. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów z nieruchomości i innych terenów, które zostały zanieczyszczone w wyniku zorganizowanej imprezy plenerowej i masowej.

5. Odpady budowlano-remontowe można gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach typu big-bag uniemożliwiających pylenie i przekazywać firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej.

6. Niezależnie od ustaleń zawartych § 15 ust. 2 i 5 frakcje odpadów komunalnych tj.:

1) zużyte baterie można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże;

2) zużyte akumulatory przekazywać do punktów sprzedaży akumulatorów;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektroniczny;

4) przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz zakładach opieki zdrowotnej wskazanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością gwarantującą niedopuszczanie do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego plany gospodarki odpadami

§ 17. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną, mieszańce tych ras lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

4. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi pod warunkiem, że pies jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Obowiązkiem utrzymującego zwierzęta gospodarskie jest nie stwarzanie uciążliwości dla osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, oraz:

1) usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i wymagań weterynaryjnych.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wzrostu populacji gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

2. Pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże oraz jednostki uprawnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów są właściwi do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe