Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/307/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 lutego 2013r.

zmieniając Uchwałę Nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, art. 6j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz.21), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3.

2. Opłata w gospodarstwach domowych liczących 6 osób lub powyżej, nie może być wyższa niż:

a) 50,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

b) 105,00 zł za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe