Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 118/XXI/13 Rady Gminy Rutki

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, i Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Rutki w wysokości 5 zł od wszystkich form sprzedaży.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego, na targowisku w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Ryszarda Malinowskiego.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rutkach pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano poboru opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 41/X/03 Rady Gminy Rutki z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r Nr 4, poz.111).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe