Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/279/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567),w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153 ) w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012 r. poz.1456) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:

1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, psychoterapia, tyflopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie oraz innych wynikających z potrzeb szkół i przedszkoli;

2) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły i przedszkola;

5) szkolenia rad pedagogicznych;

6) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola;

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły, przedszkola.

§ 3. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4 ust. 1, ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.

§ 4. 1. Kwota dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, wynosi maksymalnie 50% opłaty za jeden semestr. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2 - 8, mogą być dofinansowywane w 100 %.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/269/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe