Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jtj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578), Rada Gminy Brańsk przyjmuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brańsk w brzmieniu jak niżej:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Brańsk w tym:

1. Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy/Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Prawa i obowiązki Odbiorcy/Usługobiorcy.

3. Warunki przyłączenia do sieci.

4. Zasady zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami/Usługobiorcami usług.

5. Zasady rozliczania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

6. Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczenia wody i wprowadzania do sieci kanalizacyjnej ścieków.

7. Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

8. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. "ustawa" - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578).

2. "umowa" - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

a) Umowa o zaopatrzenie w wodę,

b) Umowa na odbiór ścieków.

3. " odbiorca/usługobiorca/ " - każdego kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Gminą Brańsk .

4. "urząd gminy/ usługodawca " - rozumie się przez to Gminę Brańsk.

5. "wójt" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brańsk.

6. "potencjalny odbiorca usług" - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o przyłączenie do sieci nieruchomości o uregulowanym lub nieuregulowanym stanie prawnym.

7. "system wodociągowy" - układ sieci wodociągowej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym.

8. "system kanalizacyjny" - układ sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym.

9. "przyłączenie do sieci" - zespół czynności faktycznych i prawnych skutkujących podpisaniem umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków.

10. "wodomierz" - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody.

11. "wodomierz główny" - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody znajdującej się na każdym przyłączu wodociągowym.

12. "wodomierz dodatkowy" - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnej zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy.

13. "wodomierz własny" - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy.

14. "urządzenie pomiarowe" - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

15. "okres obrachunkowy" - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków określony w umowie.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD GMINY/USŁUGODAWCĘ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. 1. Obowiązki Urzędu Gminy/ Usługodawcy:

1) Urząd Gminy/ Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz do odprowadzenia ścieków w sposób ciągły. Minimalną i maksymalną ilość dostarczonej wody strony winny określić w umowie;

2) Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinni odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia;

4) Urząd Gminy/Usługodawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

5) W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd Gminy/Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę/Usługobiorcę o jego lokalizacji;

6) O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Urząd Gminy/Usługodawca powinien poinformować Odbiorców/Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej dwa dni przed planowanym terminem;

7) Urząd Gminy/Usługodawca powinien dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat,

b) na żądanie Odbiorcy/Usługobiorcy, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez konserwatora na koszt Odbiorcy/Usługobiorcy;

8) Wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej, przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Urzędu Gminy Brańsk oraz uzgodnienie w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;

2. Prawa Urzędu Gminy Brańsk/Usługodawcy:

1) Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;

2) Wymaganie przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie nowego przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia do Urzędu Gminy Brańsk powykonawczej dokumentacji odbiorowej przyłącza;

3) Za okazaniem upoważnienia kontrolowanie stanu technicznego przyłącza w czasie eksploatacji;

4) Prawo wstępu do pomieszczeń w celu zainstalowania i demontażu wodomierza głównego;

5) Przeprowadzenie kontroli wodomierza głównego dokonania odczytu jego wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

6) Przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń;

7) Zaprzestania dostarczenia wody Odbiorcom uchylającym się od zawarcia umowy o dostarczenie wody oraz zaprzestania odbioru ścieków od Usługobiorców uchylających się od zawarcia umowy o odbiór ścieków;

8) Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

9) Prawo wejścia na teren posesji w celu usunięcia awarii.

Rozdział 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCY/USŁUGOBIORCY

§ 4. 1. Odbiorca wody ma prawo:

1) Do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2) Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę;

3) Żądać upustów w przypadku dostawy wody obniżonej, jakości na zasadach określonych w umowie;

4) Uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

2. Usługobiorca usług odprowadzania ścieków ma prawo:

1) Ciągłego odprowadzania ścieków;

2) Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za ścieki.

3. Odbiorca wody zobowiązany jest do:

1) Umożliwienia dostępu pracownikom Urzędu Gminy Brańsk do wodomierza w celu dokonania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonania jego naprawy lub wymiany;

2) Prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, a przede wszystkim zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także właściwe utrzymanie studzienki (pomieszczenia), w którym wodomierze są zamontowane;

3) Wykonanie wszelkich napraw instalacji za zaworem głównym;

4) Użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności:

a) uniknięcia uderzeń hydraulicznych,

b) wyeliminowania możliwości wystąpienia skażeń bakteriologicznych wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia wody z instalacji wodociągowej.

4. Usługobiorca usług ma obowiązek:

1) Użytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z umową w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

2) Udostępnienia Gminie Brańsk dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd Gminy Brańsk oraz ustalenia ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;

3) Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą, których odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej;

4) Odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami niskich temperatur;

5) Prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia studzienek i pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe przed dostępem osób nieuprawnionych;

6) Natychmiastowego powiadomienia Usługodawcę o zerwaniu plomby na urządzeniu pomiarowym;

7) Powiadomienia Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu;

8) Powiadomienia Usługodawcy o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

9) Zabrania się wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej odpadów i substancji wymienionych w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Rozdział 4.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 5. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek Odbiorcy/ Usługobiorcy usług ubiegającego się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, składa w Urzędzie Gminy Brańsk wniosek o określenie warunków przyłączenia.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Brańsk może wyrazić zgodę na przyłączenie Odbiorcy/Usługobiorcy, który korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

5. Wójt Gminy Brańsk określa warunki przyłącza i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

7. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Wójtem Gminy Brańsk.

8. Realizacja przyłącza w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy drogi.

9. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt Odbiorcy /Usługobiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne.

10. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Wójta Gminy Brańsk po zakończeniu prac, dokonaniu odbioru i zamontowaniu wodomierza.

11. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczenie wody lub odbiór ścieków uzależnione jest od terminu zakończenia i dokonaniu odbioru tych prac.

§ 6. 1. Wójt Gminy Brańsk może odciąć wodę lub zamknąć przyłączenie kanalizacyjne, jeżeli:

1) Przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) Odbiorca/Usługobiorca usług nie uiścił opłaty za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty;

3) Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków tj. bez zawarcia pisemnej umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;

4) W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę/Usługobiorcę.

2. W przypadku odcięcia przez Wójta Gminy Brańsk dostawy wody z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 Wójt Gminy Brańsk jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.

3. O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Wójt Gminy Brańsk zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 5.
ZASADY ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI I USŁUGOBIORCAMI USŁUG

§ 7. 1. Dostarczenie wody i /lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków zawartej między Urzędem Gminy/Usługodawcą a Odbiorcą/Usługobiorcą.

2. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek Odbiorcy/Usługobiorcy/ usług.

3. Umowa może być zawarta z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej, posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością, do której ma być dostarczona woda, i/lub z której mają być odprowadzone ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Umowy zawierane są czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub na czas określony.

5. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

6. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

7. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy/Usługobiorcy usług będącego osobą fizyczną;

2) zmiany właściciela nieruchomości z dotychczasowym Odbiorcą/Usługobiorcą;

3) utraty przez Odbiorcę/Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości.

8. Po upływie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy Urząd Gminy/ Usługodawca zaniecha świadczenia usług (dostawy wody lub odbioru ścieków) i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odbiór ścieków.

Rozdział 6.
ZASADY ROZLICZANIA NALEŻNOSCI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

§ 8. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Urząd Gminy/Usługodawcę z Odbiorcami/ Usługobiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się, jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3 ustawy.

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku - jako równą ilości pobranej wody.

5. Za wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów;

2) zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów ulicznych koszty ponosi Urząd Gminy.

6. W przypadku korzystania z połączeń prowizorycznych (np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody.

7. Określa się kwartalne okresy obrachunkowe z zastrzeżeniem przypadków tymczasowego korzystania z wody.

8. Otrzymaną fakturę VAT za wodę lub odprowadzanie ścieków Odbiorca/Usługobiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

9. Każdy Odbiorca/Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Urząd Gminy/Usługodawcę usług związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

1) reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie;

2) Urząd Gminy/Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie Gminy Brańsk lub doręczenia reklamacji;

3) Jeżeli udzielenie reklamacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Urząd Gminy/Usługodawca przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

10. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę/Usługobiorcę usług w oznaczonym terminie, Urząd Gminy po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności - ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.

11. Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę/Usługobiorcę uiszczenia należności kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Urząd Gminy związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdział 7.
PRZERWY I OGRANICZENIA W CIĄGŁOŚCI DOSTARCZANIA WODY I WPROWADZANIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 9. 1. Wystąpienie przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku:

1) awarii;

2) planowanych prac konserwacyjno-remontowych;

3) braku wody na ujęciu;

4) wydania decyzji Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody;

5) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

6) wystąpienia siły wyższej.

2. W czasie trwania klęski żywiołowej lub suszy, Urząd Gminy ma prawo wprowadzić ograniczenia w dostawie wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców/Usługobiorców usług o tych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

3. O planowanych przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków Urząd Gminy/Usługodawca powinien zawiadomić Odbiorcę/Usługobiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W razie przerw przekraczających 12 godzin, Urząd Gminy powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców usług o jego lokalizacji.

5. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody występujące z przyczyn losowych, bądź innych niezależnych od Gminy.

6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić także decyzją Wójta Gminy wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadkach przewidzianych tymi przepisami.

7. Urząd Gminy jest zobowiązany do regularnego informowania Odbiorców/Usługobiorców usług o jakości wody przeznaczonej do spożycia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

§ 10. 1. Urząd Gminy może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) Odbiorca/Usługobiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty- ponowne włączenie może nastąpić dopiero po spłaceniu przez Odbiorcę/Usługobiorcę usług części zadłużenia, ( co najmniej 50%), podpisaniu ugody co do spłaty pozostałej części zadłużenia oraz uregulowaniu należności za dokonanie wyłączenia i ponownego włączenia;

3) Jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia pisemnej umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;

5) W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę/Usługobiorcę.

Rozdział 8.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJACE MOŻLIWOŚC DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 11. 1. Urząd Gminy/Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Urząd Gminy/Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Urząd Gminy/Usługodawcy, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rozdział 9.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 12. 1. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne jest to system zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

2. Urząd Gminy odpowiada za należyty stan techniczny hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej zapewniających właściwe ciśnienie i pobór wody w przypadku wystąpienia pożaru.

3. Dopuszcza się pobór wody na cele pożarowe z innego niż hydrant miejsca wskazanego przez Gminę w trakcie wystąpienia silnych mrozów lub w innych przypadkach losowych.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniej Uchwały Rady Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXVI/187/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody przez Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe