Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugisearchEngine =true&opisI d =3091&NoTheme=false&kartaId=31683?pE2SHHlWords=urz%C4%8 5d+urz%C4%99du +urz%C4%99dy+urz%C4%99dem+urz%C4%99dzie+tykocinie+miejski zmieszczonej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tykocinie w Biuletynie Informacji Publicznej "BIP" w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściciel nieruchomości przesyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=31683?pE2SHHlWords=urz%C4%85d+urz%C4%99du+urz%C4%99dy+urz%C4%99dem+urz%C4%99dzie+tykocinie+miejski zamieszczonej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tykocinie w Biuletynie Informacji Publicznej "BIP". Deklaracje mogą być przesłane w następującym formacie elektronicznym: poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Tykocinie utworzonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, której adres jest zamieszczony na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tykocinie w Biuletynie Informacji Publicznej "BIP" (zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego zamieszczonym w centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych) lub też jako załącznika (wzór dokumentu elektronicznego) do pisma wnoszonego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Tykocinie utworzonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, której adres jest zamieszczony na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tykocinie w Biuletynie Informacji Publicznej "BIP". Maksymalny rozmiar deklaracji jako dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami określony jest ilością megabajtów podanych na elektronicznej skrzynce podawczej. Deklaracja wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=31683?pE2SHHlWords=urz%C4%85d+urz%C4%99du+urz%C4%99dy+urz%C4%99dem+urz%C4%99dzie+tykocinie+miejski zamieszczonej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tykocinie w Biuletynie Informacji Publicznej "BIP" w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie w terminie do 30 kwietnia 2013 roku ze skutkami prawnymi na dzień 1 lipca 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/206/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 8 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada miejska zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).

Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców miasta i gminy Tykocin, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć ją do Burmistrza Tykocina w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe