Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/471/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 251/1, 252/4, 252/6, 252/9, 254, 255, 256/1, 256/3, 505, 564, 1659 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 1/4, 1536, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - 42 Pułku Piechoty .

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr XIX/130/68 Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 18 września 1968 r. w sprawie zmiany nazw istniejących ulic i nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Białegostoku, w części obejmującej dotychczasowy przebieg ulicy 27 lipca.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby obowiązane do wymiany tego dokumentu, z powodu konieczności zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wynikającej z § 1 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, realizowane będzie w okresie osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie z opłaty za wydanie dokumentu wskazanego w § 3 ust. 1, nie obejmuje opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/471/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe