Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/474/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) art. 93 ust.2 i art. 95 ust.1, art. 97 w związku z art.94 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690, z 2012 r. poz. 579, poz.1519) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz.1576, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/450/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku z siedzibą przy ul. Orlej 6, zwana dalej Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

Pełna nazwa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej używana na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" ul. Orla 6, 15-021 Białystok".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe