Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/112/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 , art. 49 ust.2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr. 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 223, poz. 458, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród ( Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2010r. Nr 5, poz. 76).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewoniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 lutego 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWOGRÓD

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa:

1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy.

2. szczegółowe warunki obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3. wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli;

4. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm),

2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

3. szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dla których Gmina Nowogród jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także, odpowiednio, zespół szkół.

4. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku z pierwszym dniem następnego miesiąca;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok.

§ 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach, przedmiotowych,

b) w przypadku dyrektora szkoły - osiągnięcie przez uczniów szkoły dobrych wyników w ocenianiu zewnętrznym,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego

e) organizowanie czasu wolnego uczniom

f) za pracę społeczną na rzecz oświaty i wychowania.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżecie szkół, ustala się odpis na dodatki motywacyjne, w wysokości od 5% do 7% środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli / w tym zajmującego stanowisko wicedyrektora szkoły / ustala dyrektor szkoły. Dyrektorowi szkoły, wysokość dodatku motywacyjnego ustala Burmistrz.

4. Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli poniżej:

L.p

Stanowiska

Miesięcznie od

Miesięcznie do

1

dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

od 500

do 700

2

dyrektor szkoły/zespołu liczącego od 8 do 15 oddziałów

od 600

do 900

3

dyrektor szkoły/zespołu liczącego 16 i więcej oddziałów

od 700

do 1300

4

wicedyrektor zespołu szkół

od 500

do 900

§ 9. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół bierze się pod uwagę:

1. warunki organizacyjne - m.in. ilość oddziałów, zmianowość;

2. funkcjonowanie szkoły, jej osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

3. jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym.

§ 10. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorom, w granicach stawek określonych tabelą, ustala Burmistrz Nowogrodu, zaś wicedyrektorowi w granicach określonych tabelą - dyrektor szkoły.

§ 11. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 12. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi któremu powierzono obowiązek dyrektora szkoły w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępstw, a jeżeli zastępstwo nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 13. Inne dodatki funkcyjne:

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy:

- do 20 uczniów w klasie -110 zł.

- 21 i więcej uczniów w klasie 130 zł.

2) funkcję doradcy metodycznego, funkcję nauczyciela konsultanta, funkcję opiekuna stażu - 30 zł.;

2. Dodatki wymienione w pkt.1, 2, przyznaje dyrektor szkoły tylko na czas pełnienia funkcji.

§ 14. 1. Inne dodatki funkcyjne przysługują z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej innych dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole.

Rozdział 5.
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 15. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z młodzieżą, u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn szczegółowo określonych w § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm).

§ 16. 1. Za każdą godzinę przepracowaną przez nauczyciela w warunkach określonych w § 15 ust. 1 i 2 przysługuje dodatek w wysokości do 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz.

§ 17. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŻNYCH ZASTĘPSTW

§ 18. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraźnych zastępstw odbywa się w takich warunkach, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw przez nauczyciela.

§ 19. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 18 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 20. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, w ostatnim dniu danego miesiąca.

Rozdział 7.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 21. Środki ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze dzieli się w następujący sposób:

1) 20 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza Nowogrodu.

2) 80% funduszu nagród przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.

§ 22. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Nowogrodu lub nagrody dyrektora może wystąpić:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela,

2) rada pedagogiczna,

3) rada szkoły lub rada rodziców,

4) organ prowadzący szkołę,

5) zakładowa organizacja związkowa.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Nowogrodu dla nauczyciela, którym powierzono funkcję kierowniczą w szkole mogą wystąpić podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2-5.

§ 23. 1. Wniosek o nagrodę musi zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody

2) informacje o ocenie ustalonej w ostatnich pięciu latach pracy pedagogicznej

3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień

4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia, nagrody, odznaczenia

5) podpis wnioskodawcy

2. Wniosek o nagrodę należy składać do dyrektora szkoły zatrudniającego nauczyciela lub do Burmistrza Nowogrodu, w terminie do dnia 31 maja.

§ 24. Nagroda Burmistrza Nowogrodu oraz nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej, ustaloną w ostatnich pięciu latach pracy, a ponadto spełnia co najmniej 3 z kryteriów wymienionych w § 6.

§ 25. 1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

3. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§ 26. Nagrody z funduszu nagród mają charakter uznaniowy i są przyznawane:

1) przez Burmistrza Nowogrodu- dla dyrektorów i nauczycieli,

2) przez dyrektorów poszczególnych szkół - dla nauczycieli szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozdział 8.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 27. 1. Dodatek mieszkaniowy, przysługuje nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek o którym mowa w ust.1 przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) dla 1 osoby w rodzinie 20zł;

2) dla 2 osób w rodzinie 22zł;

3) dla 3 osób w rodzinie 24zł;

4) dla 4 i więcej osób 26zł.

3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka;

2) dzieci do 20 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 28. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego;

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

§ 30. Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową.

Przewoniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe